Høring - endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2013

Vår ref.:

Høringsinstanser
i henhold til vedlagte liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/2746-    MARS

19.06.2013

 Brevet i PDF

Høring - endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

 

Helse- og omsorgsdepartementet – i samarbeid med Miljøverndepartementet - sender på høring forslag til endringer i bioteknologiloven og genteknologiloven. Departementene foreslår å endre Bioteknologinemndas navn til Bioteknologirådet og en hjemmel til å gi felles forskrifter om nemndas virksomhet.

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene innen tirsdag 15. oktober 2013.

 

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO.

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets sider på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Marianne Sælen på e-post marianne.salen@hod.dep.no eller telefon 22 24 84 92.

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse.

 

Med vennlig hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                              Marianne Sælen

                                                                                          seniorrådgiver

Vedlegg 2

Høringsinstanser

 

Akademikerne

AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Aleris Helse

Apotekforeningen

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

 

Barneombudet

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Bionor Pharma

Bioteknologisenteret i Oslo (BiO)

Biskopene

Bioforsk Plantehelse Ås

Bioteknologinemnda

 

Cerebral Parese-foreningen

Colosseumklinikken AS

 

Datatilsynet

Debio

DELTA

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Jordmorforening

Den Norske Legeforening

Denofa AS

Departementene

Det Norske Diakonforbund

Drammen private sykehus

 

EEG-Laboratoriet AS

 

Fagforbundet

FAMPO

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen FO

Fertilitesklinikken

Fertilitet Vest AS

Finans Norge

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for Hjerte-Lunge Transplanterte

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen For Transpersoner Norge

Forskningsstiftelsen FAFO

Forum for Bioteknologi

Forum for Kvinner og utviklingsspørsmål

Framtiden i våre hender

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkesrådet for funksjonshemmede

 

Gatejuristen

GATT/WTO-Kampanjen

Genøk – Senter for biosikkerhet

Godt Brød Norge AS

Grønn Hverdag

Gynlab AS

Haraldsplass diakonale høgskole

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)

Havforskningsinstituttet

Helsedirektoratet

Helsetjenestens Lederforbund

HIV-Norge

Human-Etisk Forbund

Hørselshemmedes Landsforbund

Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning

International Society of Eciwo Biology Norway

Islamsk Råd Norge

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

Kirkerådet

Klagenemnda for behandling i utlandet

KS - Kommunenes Interesseorganisasjon

Kreftforeningen

Kreftregisteret

 

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustriforeningen

Likestillingssenteret

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

Medborgernes Menneskerettighets kommisjon

Medicus

Medisinsk fødselsregister

Medi 3

Menneskeverd

Mental Helse Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Miljøstifelsen Zero

Mills

MS – Forbundet

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Natur og Ungdom

Naturviterne

Nettverk for GMO-fri mat og fôr, v/Norges Bygdekvinnelag

Nettverk for private helsevirksomheter

NHO Mat og Drikke

Nofima - Matforskningsinstituttet

Norges Astma- og allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bondelag

Norges Diabetesforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fibromyalgi Forbund

Noregs fiskarlag

Norgesfór AS

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Røde Kors

Norges veterinærhøgskole

Norsk audiografforbund

Norsk biotekforum

Norsk bonde – og småbrukarlag

Norsk Cøliakiforening

Norske Felleskjøpet

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for cystisk fibrose

Norsk forening for Mikrobiologi

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapeut Forbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Immunsviktforening

Norsk industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Palliativ Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Presseforbund

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Radiografforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Revmatikerforbund

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norsk Sau og Geit

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Skolelederforbund

Norsk Tourette Forening

Norsk Thyreoideaforbund

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

NTNU, Vitenskapsmuseet

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

 

Organisasjonen Voksne for Barn

 

PARAT

Pasientskadenemnda

Patentstyret

Pensjonistforbundet

Personvernnemnda

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

 

Regjeringsadvokaten

Redd Barna

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Ringvoll Klinikken

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Ryggforeningen i Norge

 

Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SINTEF Helse

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens strålevern

Stiftelsen Kirkeforskning - KIFO

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Organdonasjon

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Surrogatiforeningen

Sysselmannen på Svalbard

 

Teknologirådet

Turner Syndrom foreningen i Norge

 

Utviklingsfondet

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Veterinærinstituttet

 

Yngre legers forening

YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet