Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om å utvide forvaltningsområdet for samisk språk til også å omfatte Hattfjelldal kommune.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.01.2017

Vår ref.: 15/4490

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om å utvide forvaltningsområdet for samisk språk til også å omfatte Hattfjelldal kommune.

Vi ber om at departementene formidler høringsbrevet til berørte underliggende organer.

Forslag til forskrift om endring i forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk av 17. juni 2005 nr. 657 følger vedlagt. Den foreslåtte endringen er markert i kursiv.  

1. Innledning
Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter i dag kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Snåsa og Røyrvik.

Hattfjelldal kommunestyre vedtok i møte 24. juni 2015 å søke om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk. Søknad ble sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev av 6. oktober 2015.

Sametinget har i brev 3. februar 2016 gitt sin anbefaling til at Hattfjelldal kommune innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.

2. Prosedyre for utvidelse av forvaltningsområdet for samisk språk
Prosedyre for utvidelser av forvaltningsområdet for samisk språk er omtalt i Ot. prp. nr. 38 (2004-2005) pkt. 3.1.3:

"Ved prosedyren for innlemming av nye kommunar har departementet lagt til grunn at det er ein føresetnad at dei respektive kommunane i første hand fattar eit vedtak om å inngå i språkområdet, og at dette vert diskutert med Sametinget. I samsvar med sameloven § 2-2 går det fram at »andre offentlige organ bør gi Sametinget anledning til å uttale seg før det treffes en avgjørelse i saker på Sametingets arbeidsområde». Arbeidsområdet for Sametinget er alle saker som har særlege følgjer for den samiske befolkninga, jf. sameloven § 2-1. Sametinget må vurdere spørsmålet og eventuelt gjere eit nytt vedtak om at forvaltningsområdet for samisk språk skal utvidast. Når det gjeld merknaden frå Språkrådet, viser departementet såleis til at det er Sametinget som blir det organ, som fremjar forslag til Kultur- og kyrkjedepartementet om forvaltningsområdet for samisk språk skal utvidast eller ikkje. Departementet vil så følgje opp dette framlegget ved å vurdere ei endring i den forskrifta som er foreslått om forvaltningsområdet for samisk språk.

Det vil vere Kongen som fastset endringar i forskrifta, då ei utviding vil ha økonomiske konsekvensar for fleire departement. Utviding av forvaltningsområdet gjennom forskrift må følgje reglane i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 10. februar 1967 kapittel 7 Om forskrifter, om plikt til å greie ut sakene, høyring og formkrav."

Det har skjedd enkelte praktiske justeringer i prosessen for innlemmelse i forvaltningsområdet. Gjeldende prosedyrer kan skisseres slik:

 • Positivt vedtak i kommunen.
 • Søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet kontakter Sametinget som uttaler seg om kommunens søknad og beregner størrelsen på tospråklighetstilskuddet ved en eventuell innlemmelse.
 • Departementet gjør administrative og økonomiske vurderinger og sender forslaget om forskriftsendring på høring.
 • Departementet foretar en forskriftsendring som fastsettes ved kgl. res.


 3. Nærmere om innholdet i sameloven kapittel 3 mv.
Innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk gir innbyggerne språklige rettigheter i møte med ulike offentlige organ, jf. sameloven kapittel 3 Samisk språk.

 • Oversetting av lover og forskrifter til samiskI henhold til § 3-2 skal lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkningen oversettes til samisk. Skjema til bruk overfor lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Det samme gjelder kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet.

 • Rett til svar på samisk
  I henhold til sameloven § 3-3 har den som henvender seg på samisk til et offentlig lokalt organ i forvaltningsområdet (jf. § 3-1 nr. 3) rett til svar på samisk. Dette gjelder både ved muntlig og skriftlig henvendelse. Når det gjelder regionale offentlige organ (jf. § 3-1 nr. 4) har man ved skriftlige henvendelser rett til skriftlige svar på samisk. 

 • Utvidet rett til bruk av samisk i rettsvesenet
  Sameloven § 3-4, jf. domstolloven § 136a, angir detaljerte regler om rett til bruk av samisk i domstolene. Bestemmelsen gir en utvidet rett til å bruke samisk også når dette ikke er nødvendig på grunn av språk- og kommunikasjonsproblemer. I forvaltningsområdet for samisk språk har enhver rett til å henvende seg til domstolen på samisk både muntlig og skriftlig, og til å tale samisk i rettsmøter og gjennomføre forhandlinger på samisk. Domstolen er forpliktet til å sørge for oversettelser av prosesskrifter, skriftlige bevis, rettsbøker m.v. både til norsk og samisk.

  Med rettsvesen siktes det her til politi, lensmennene, påtalemyndighetene, domstolene, og kriminalomsorgen (fengselsvesenet og friomsorgen).  

 • Bruk av samisk i helse- og sosialsektoren
  I henhold til § 3-5 har den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet rett til å bli betjent på samisk.

 • Individuelle kirkelige tjenester
  § 3-6 gir enhver rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet.  Bestemmelsen er begrenset til å gjelde Den norske kirke og er ikke ment å omfatte frittstående kirkesamfunn.

 • Rett til utdanningspermisjon
  Sameloven § 3-7 gir tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet rett til permisjon med lønn for å lære seg samisk når organet har behov for slik kunnskap.
   
 • Opplæring i samisk
  I henhold til § 3-8 har enhver rett til opplæring i samisk. Reglene i lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova) gjelder for opplæring i og på samisk.

  Kapittel 6 i opplæringslova fastsetter bestemmelser om rett til opplæring i og på samisk for elever i grunnskolen og videregående skole. I grunnskolen har alle elever i samiske distrikt, både samer og ikke-samer, en rett til opplæring både i samisk og på samisk, jf. opplæringslova § 6-2. Med samisk distrikt menes det samiske forvaltningsområdet, pluss eventuelt andre kommuner eller deler av kommuner etter forskrifter gitt av Kongen i statsråd, jf. opplæringslova § 6-1.

 • Samisk i den kommunale forvaltningen
  § 3- 9 slår fast at kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk i hele eller deler av den kommunale forvaltningen. Bestemmelsen gjelder for hele landet.
   
 • Klage
  § 3-11 gir klagerett dersom et offentlig organ ikke har fulgt bestemmelsene i sameloven kapittel 3. Enkeltpersoner har klagerett i saker som direkte gjelder dem. I tillegg har landsomfattende samiske organisasjoner og landsomfattende offentlige organer med oppgaver av særlig betydning for hele eller deler av den samiske befolkningen klagerett. De ovennevnte organisasjoner og organer har også klagerett i saker hvor ingen enkeltperson er særskilt berørt.


 
4. Økonomiske og administrative konsekvenser
En innlemmelse av Hattfjelldal kommune i forvaltningsområdet for samisk språk vil ha økonomiske konsekvenser både for statlig sektor, kommunen og Nordland fylkeskommune. Tospråklige kommuner og fylkeskommuner bevilges midler til tospråklig forvaltning over departementets budsjett. Det er Sametinget som fastsetter fordelingsnøkkel og fordeler tospråklighetsmidlene.

Sametinget vedtok i mars 2011 nye tildelingskriterier for tildeling av tospråklighetsmidler. Beregningsreglene for tospråklighetsmidlene ligger til grunn for tildelingene til kommuner og fylkeskommuner ut 2016.

Sametinget har estimert de økte kostnadene ved innlemmelsen av Hattfjelldal kommune til å være 4,5 mill. kroner. Dette er tilsvarende beløpet som har vært bevilget i forbindelse med innlemmelsen av tidligere kommuner i forvaltningsområdet. En eventuell økning i bevilgningen til Sametinget som følge av innlemmelse av Hattfjelldal kommune i forvaltningsområdet, tas i de ordinære budsjettprosessene.

5. Ikrafttredelse 
Hattfjelldal kommune kan tidligst innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk med virkning fra 1. juli 2017. 

Vi ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir gitt digitalt på regjeringen.no, ved å bruke lenken "Send inn høringssvar" på denne nettsiden. Høringsuttalelser kan også sendes pr. post eller pr. e-post til postmottak@kmd.dep.no.

Høringsfristen er 3. januar 2017.
 

Med hilsen                                                                        

Hildegunn Heinum (e.f.)  
fung. avdelingsdirektør Hans Erik Børresen
  seniorrådgiver

                                                                                         

Forslag til forskrift om endring i forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk av 17. juni 2005 nr. 657

I forskrift av 17. juni 2005 nr. 657 om forvaltningsområdet for samisk språk skal § 1 lyde:

Med forvaltningsområdet for samisk språk menes kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Røyrvik og Snåsa.

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Statsministerens kontor
 • Utenriksdepartementet
   
 • Hattfjelldal kommune
 • Karasjok kommune
 • Kautokeino kommune
 • Kåfjord kommune
 • Lavangen kommune
 • Nesseby kommune
 • Porsanger kommune
 • Røyrvik kommune
 • Snåsa kommune
 • Tana kommune
 • Tysfjord kommune

 • Finnmark fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Fylkesmannen i Nordland
 • Sametinget
   
 • Alstahaug tingrett
 • Domstoladministrasjonen
 • Hålogaland lagmannsrett 

Til toppen