Høring - endring av forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer

Resultat: Endring fastsatt 2. mai 2011 i forskrift av 18. april 1997 nr 337

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2011

Vår ref.: 201000793

Arbeidsdepartementet legger med dette frem forslag til endring av forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer. Gjeldende forskrift med foreslåtte endringer følger vedlagt.  

De foreslåtte endringene innebærer at høreapparat og tinnitusmaskerer blir brukers eiendom etter utlevering. Dette var ett av forslagene i rapporten ”Å høre og bli hørt” fra 2007. I tillegg er det foreslått en del språklige endringer i forskriften.  

Forslaget innebærer ingen endring av brukers rettigheter, herunder rettigheter i forhold til reparasjon og service. Den eneste endringen for brukerne er at apparatet ikke må leveres tilbake til Arbeids- og velferdsetaten i de tilfeller bruker ikke lenger har behov for apparatet.

I dag er høreapparat og tinnitusmaskerer Arbeids- og velferdsetatens eiendom, og brukerne har apparatet til utlån. Med bakgrunn i den teknologiske utviklingen på høreapparatområdet, anses det ikke formålstjenelig å opprettholde en utlånsordning på dette området. Et høreapparat som har vært i bruk i flere år vil i de fleste tilfeller ikke være aktuelt for utlån til ny bruker, da apparat ikke har de teknologiske egenskaper som et nytt apparat har. Eventuelt behov for midlertidig utlån av apparater vil i stor grad kunne ivaretas av høreapparatformidlernes utprøvingslager. At apparatet blir brukers eiendom vil også forenkle Arbeids- og velferdsetatens administrasjon i forhold til å ivareta en utlånsordning.

Endringen vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Forslaget vurderes ikke å innebære noen ulempe for brukerne. Videre er brukerorganisasjonene tidligere konsultert om forslaget. På den bakgrunn settes det en begrenset høringsfrist til 17. januar 2011.

  

Med hilsen

Tom Gulliksen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Rune Aslaksen
avdelingsdirektør                                                                                         

Vedlegg

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Landets helseforetak
 • Legeforeningen
 • Leverandørforeningen for helsesektoren
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
 • Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • Norsk Audiografforbund
 • Norsk Pensjonistforbund
 • SAFO
 • Statens helsetilsyn
Til toppen