Høring - Endring av prioriteringsforskriften - Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet

Resultat: Forskriftsendring er vedtatt og trådt i kraft.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.02.2011

Vår ref.: 201003873-/HEGS

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring av prioriteringsforskriften. Endringen omhandler forskriften § 1, som angir nærmere virkeområder for pasientrettighetsloven kapittel 2 om rett til helsehjelp og transport.

Bakgrunn for endringsforslaget er at departementet ikke anser gjeldende regler for å angi klart nok hvilken rett til helsehjelp personer som oppholder seg ulovlig i landet har. I høringsnotatet foreslås en klargjøring av reglene. Det foreslås en hovedregel om at personer uten lovlig opphold skal ha rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som ikke kan vente. Videre foreslås at barn i stor grad likestilles med personer med lovlig opphold, og at gravide gis rett til svangerskapsomsorg. Det foreslås også særlige rettigheter for noen andre grupper.

Forslaget innebærer ingen endring i reglene om betaling for helsehjelp, slik at personer uten lovlig opphold som hovedregel fortsatt skal betale for den helsehjelp som mottas. Departementet antar imidlertid at det normalt ikke vil være anledning til å ta forhåndsbetaling for øyeblikkelig hjelp og for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten som ikke kan vente.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene som fremkommer i høringsnotatet. Vi ber også høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underliggende organer og andre berørte organisasjoner eller foreninger som ikke er oppført på høringslisten.

Departementet ber om merknader til høringsnotatet senest 25. februar 2011. Høringsuttalelser sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Merknader kan også sendes elektronisk til:

postmottak@hod.dep.no

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

 

Med vennlig hilsen


Lise Forfang e.f.
avdelingsdirektør
                                                               Hege B. Sæveraas
                                                               seniorrådgiver

African Youth in Norway (AYIN)
Akademikerne
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Blå Kors Norge
Buddhistforbundet

Den katolske kirke
Den Norske Advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske kirke - kirkerådet
Den Norske Legeforening
Departementene
Det mosaiske trossamfunn i Oslo.
Det mosaiske trossamfunn i Trondheim

Fagforbundet
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Flyktninghjelpen
Fokus (Forum for women and developement)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger
Gurduara Sri Guru Nana Dev Ji (sikhenes trossamfunn)

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Helfo
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Helsingforskomitéen
HIV-Norge
Human Rights Service (HRS)
Human-Etisk Forbund

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
IOM – International Organization for Migration
Islamic Cultural Center Norway
Islamsk Kvinnegruppe Norge (IKN)

JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa

KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon
Kommuneadvokaten i Bærum
Kommuneadvokaten i Oslo
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kontoret for fri rettshjelp
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- diskrimineringsombudet

Mental Helse Norge
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Nasjonal kompetanseenhet om minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
NORAD
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Hindu Kultur Senter
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk Innvandrerforum
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norske kvinners sanitetsforening
NOVA
Nye Norges kristne råd

OMOD (Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering)
Oslo katolske bispedømme
Oslo kommune
Oslo legeforening

PARAT Helse
Personvernnemnda
Politidirektoratet
PRO-Sentret

Rådet for psykisk helse
Redd Barna
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for pakistanske barn
Riksrevisjonen

Sanatan Mandir Sabha (hindu)
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for medisinsk etikk, SME
SOS Rasisme
Sri Tiller Ganesha Tempel (hindu)
Statens helsetilsyn
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Straffedes organisasjon i Norge (SON)

UNHCR Stockholm
UNIO
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

World Islamic Mission

Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)