Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring i abortforskriften for å legge til rette for at de regionale helseforetakene skal kunne redusere antall primærnemnder. Det foreslås også at gravide som reiser for å delta ved behandling av abortbegjæring i nemnd, skal få dekket sine reiseutgifter uten å betale egenandel.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2017

Vår ref.: 17/399

Last ned høringsbrevet i pdf-format

Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)      

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring i abortforskriften for å legge til rette for at de regionale helseforetakene skal kunne redusere antall primærnemnder. Det foreslås også at gravide som reiser for å delta ved behandling av abortbegjæring i nemnd, skal få dekket sine reiseutgifter uten å betale egenandel.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Frist for å avgi høringsuttalelse er mandag 22. mai 2017.

Med vennlig hilsen                                                           

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                           

Marianne Sælen

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Akademikerne

Allmennlegeforeningen

AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide

Barneombudet

Bioteknologirådet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske kirke

Den norske legeforening

Departementene

Direktoratet for e-helse

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Gatejuristen

Helsedirektoratet

Juristforbundet

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

KS

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillingssenteret

Menneskerettsalliansen

Menneskeverd

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse

Folkehelseinstituttet

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk gynekologisk forening

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

Rådet for legeetikk

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet

SINTEF Helse

Spekter

Statens helsetilsyn

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

Tankesmien Skaperkraft

Unio

Yngre legers forening

YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbun