Høring - endringer i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.09.2013

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen. Endringene er i tråd med endringer som er gjort i folketrygdloven de siste årene, og gjelder følgende:

Fars omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon utvides fra 10 til 14 uker.

Omsorgspermisjonen ved fødsel og adopsjon tredeles ved at permisjonen fordeles mellom mor og far slik at mor og far får rett til en like stor del av permisjonen. Den resterende delen av omsorgspermisjonen bestemmer foreldrene hvordan de vil fordele mellom seg. Dette forslaget ble presentert i Meld.St.6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk.

I tillegg foreslås det også å utvide omsorgspermisjonen fra 10 til 12 måneder.

Vår ref.: 12/4892

Høringsbrev

Offentlige institusjoner

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Departementene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Datatilsynet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Statistisk sentralbyrå

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Vox

 

Organisasjoner

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO)

KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Norges Røde Kors

Norske Kvinners sanitetsforening

Norsk Folkehjelp

OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

 

Arbeidsgiverforeninger

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Arbeidsgiverforeningen Spekter

                                 

Fagforeninger

Akademikerne

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen