Høring - endringer i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.09.2013

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen. Endringene er i tråd med endringer som er gjort i folketrygdloven de siste årene, og gjelder følgende:

Fars omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon utvides fra 10 til 14 uker.

Omsorgspermisjonen ved fødsel og adopsjon tredeles ved at permisjonen fordeles mellom mor og far slik at mor og far får rett til en like stor del av permisjonen. Den resterende delen av omsorgspermisjonen bestemmer foreldrene hvordan de vil fordele mellom seg. Dette forslaget ble presentert i Meld.St.6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk.

I tillegg foreslås det også å utvide omsorgspermisjonen fra 10 til 12 måneder.