Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å endre forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). Endringen er i § 1-9 (ny bokstav d) hvor det forslås hjemlet at NOKUTs faglige vurdering i forbindelse med vedtak om tildeling av penger til kvalitetsfremmede tiltak ved institusjonene ikke kan påklages.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.09.2016

Vår ref.: 16/1681

Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å endre forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). Endringen er i § 1-9 (ny bokstav d) hvor det forslås hjemlet at NOKUTs faglige vurdering i forbindelse med vedtak om tildeling av penger til kvalitetsfremmede tiltak ved institusjonene ikke kan påklages. 

Bakgrunnen for endringsforslaget er at blant annet tildeling av status som senter for fremragende utdanning (SFU) er å anse som et enkeltvedtak med tilhørende klagemuligheter etter forvaltningsloven kap VI. Med utgangspunkt i den særlige fagkunnskapen og skjønnsmessige vurderingen som ligger til grunn for vedtakene, er det ønskelig å begrense adgangen til å påklage slike vedtak. Vi viser til vedlagte høringsnotat for nærmere begrunnelse og omtale av forslaget til endring i studiekvalitetsforskriften. 

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2503674 Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. 

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på høringslisten. 

Frist for å avgi høringsuttalelse er tirsdag 27. september 2016


Med hilsen 
                                                                    

 

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                        Irene Tveite-Strand
                                                                                        seniorrådgiver

                                                                                    

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

Departementene
Statlige og private universiteter og høyskoler
Fagskoler
Fellesstudieadministrativt tjenestesenter
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Datatilsynet
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Nasjonalt fagskoleråd
Norsk studentorganisasjon
ANSA
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk presseforbund
Steinerskoleforbundet
Sosialistisk opplysningsforbund
Tjenestemannsorganisasjonene i universitet- og høyskolesektoren
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
NHO
Abelia
Virke
Spekter
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge
Unio

Følg saken Endringer for fagskolene

 • Oppstart av ny maritim utdanning

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet får tilby en ny maritim bachelorutdanning, spesialtilpasset søkere med toårig maritim fagskole.

 • Kunngjøring av utviklingsmidler til fagskoleutdanning 2018

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet  har sendt fagskolene brev der det blir kunngjort muligheten for å søke om utviklingsmidler til fagskoleutdanning i 2018.

 • Høring om endringer i fagskoleloven - personvernforordringen

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Database for høyere utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av informasjon om universiteter, høyskoler og fagskoler. For å oppfylle formålene med DBH er det nødvendig at databasen inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren på individnivå. Kunnskapsdepartementet mener at det både er nødvendig og hensiktsmessig å lovfeste en tydelig hjemmel i fagskoleloven for både registrering og annen behandling av personopplysninger om studenter, stipendiater og ansatte i fagskolesektoren.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 04.12.2017

 • 48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fikk gjennomslag for alle sine satsinger på kvalitet i fagskoleutdanningen da Stortinget behandlet fagskolemeldingen i dag. Nå skal det bli slutt på forskjellsbehandlingen mellom høyere yrkesfagutdanning og høyere akademisk utdanning.

 • Kunngjøring utviklingsmidler fagskoleutdanning 2017

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fikk Stortingets støtte for å bevilge utviklingsmidler til fagskoleutdanning i 2017, og nå lyser departementet ut 35 millioner kroner til dette formålet. Fagskolene har frist til 12. mai for å søke.

 • Meld. St. 9 (2016–2017) - Fagfolk for fremtiden

  Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet. Tiltakene som foreslås i meldingen vil langt på vei bidra til å oppfylle denne visjonen. Regjeringen vil prioritere å gi et løft til fagskolesektoren hva gjelder kvalitet, fagmiljø, studentvelferd, finansiering og styring. I tillegg vil regjeringen priorotere å utvikle kunnskapsgrunnlaget om fagskolene fordi det i dag er for lite kunnskap om de enkeltfaktorene som påvirker kvaliteten i utdanningene. Det vil være behov for å fortsette å rette oppmerksomheten mot fagskolesektoren også i fremtiden. Med denne meldingen vil regjeringen legge til rette for god utdanningskvalitet, mer solide fagskoler og tettere samarbeid mellom fagskolene og arbeidslivet og samtidig berede grunnen for ytterligere løft for fagskolesektoren i tiden fremover.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å endre forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). Endringen er i § 1-9 (ny bokstav d) hvor det forslås hjemlet at NOKUTs faglige vurdering i forbindelse med vedtak om tildeling av penger til kvalitetsfremmede tiltak ved institusjonene ikke kan påklages.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 27.09.2016

 • Høring - forslag til nye reguleringer for private høyskoler og fagskoler

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskole¬utdanning. Forslagene omfatter private høyskoler og fagskoler. Forslagene retter seg i hovedsak mot krav til bruk av statlig og offentlig tilskudd og egenbetaling, med tilhørende regulering av rapportering, regnskap, kontroll og tilsyn. Departementet mener dagens reguleringer av tilskudd og egenbetaling er for overordnet, og at det på enkelte områder er uklart.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 09.09.2016

 • Høring av rapport- Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Departementet oppnevnte i september 2013 en ekspertgruppe for å utrede deler av regelverket for private høyskoler og fagskoler. Ekspertgruppens rapport "Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste" ble sendt på høring 25. februar 2015.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 01.06.2015

 • Høring - NOU 2014: 14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Fagskoleutvalget leverte sin innstilling, NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, til kunnskapsministeren 15. desember 2014. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. 

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 25.03.2015

 • Nødvendig med nytenkning om fagskoler

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget. I dag overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til kunnskapsministeren.