Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å endre forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). Endringen er i § 1-9 (ny bokstav d) hvor det forslås hjemlet at NOKUTs faglige vurdering i forbindelse med vedtak om tildeling av penger til kvalitetsfremmede tiltak ved institusjonene ikke kan påklages.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.09.2016

Vår ref.: 16/1681

Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å endre forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). Endringen er i § 1-9 (ny bokstav d) hvor det forslås hjemlet at NOKUTs faglige vurdering i forbindelse med vedtak om tildeling av penger til kvalitetsfremmede tiltak ved institusjonene ikke kan påklages. 

Bakgrunnen for endringsforslaget er at blant annet tildeling av status som senter for fremragende utdanning (SFU) er å anse som et enkeltvedtak med tilhørende klagemuligheter etter forvaltningsloven kap VI. Med utgangspunkt i den særlige fagkunnskapen og skjønnsmessige vurderingen som ligger til grunn for vedtakene, er det ønskelig å begrense adgangen til å påklage slike vedtak. Vi viser til vedlagte høringsnotat for nærmere begrunnelse og omtale av forslaget til endring i studiekvalitetsforskriften. 

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2503674 Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. 

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på høringslisten. 

Frist for å avgi høringsuttalelse er tirsdag 27. september 2016


Med hilsen 
                                                                    

 

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                        Irene Tveite-Strand
                                                                                        seniorrådgiver

                                                                                    

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

Departementene
Statlige og private universiteter og høyskoler
Fagskoler
Fellesstudieadministrativt tjenestesenter
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Datatilsynet
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Nasjonalt fagskoleråd
Norsk studentorganisasjon
ANSA
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk presseforbund
Steinerskoleforbundet
Sosialistisk opplysningsforbund
Tjenestemannsorganisasjonene i universitet- og høyskolesektoren
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
NHO
Abelia
Virke
Spekter
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge
Unio