Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.11.2017

Vår ref.: 17/2865

Forslaget til endringer er en oppfølging av tiltaket «forkorte gyldighetsperioden for antibiotikaresepter» fra Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. Antibiotikaresepter har i utgangspunktet samme gyldighetsperiode som andre resepter; ett år etter forskrivning. Det er antatt at et relativt stort antall forskrevne antibiotikaresepter ikke blir hentet i aktuell tidsperiode og at forkortet gyldighetsperiode for antibiotikaresepter kan gi en reduksjon i totalforbruket av antibiotika på 0,5 – 1 prosent.

Alle systemer som inngår i e-resept, er teknisk tilrettelagt for å håndtere gyldighet på resepter. Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har utredet hvordan gyldighetsperioden for resepter på antibiotika kan reduseres, samtidig som behovet til pasienter som trenger langvarig antibiotikabruk blir ivaretatt.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsnotatet til relevante underliggende organer og ev. andre aktører dersom disse mangler på høringslisten.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill innen 10. november 2017.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Maren Krogh (telefon 22248751, mak@hod.dep.no) eller fungerende avdelingsdirektør Bjørg Storesund (telefon 22248735, bjs@hod.dep.no).

Med hilsen

Bjørg Storesund (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
                                                                                 Maren Krogh
                                                                                 seniorrådgiver

Departementene
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helseklage
Landets pasient- og brukerombud
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse
Konkurransetilsynet
Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Regelrådet
Sjukehusapoteka Vest HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene Midt-Norge HF
Sykehusapoteket Nord HF
Sykehusinnkjøp HF divisjon legemidler
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Handikapforbund
Norsk Pasientforening
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Farmasiforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk Sykepleierforbund
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Parat
Apotekforeningen
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekergruppen
Boots Norge AS
Norsk Medisinaldepot AS
Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelgrossistforeningen
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Parallelldistributørforeningen
MedtekNorge
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Sintef, avdeling helse
Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen, Forskningsgruppen Helseøkonomi
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromsø, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)
Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell (RELIS)
Kreftforeningen