Høringer

Høring - Endring i forskrift om startlån

Departementet sender på høring et forslag om endring i forskriften for startlån. Formålet med endringene er å pålegge kommuner som tilbyr startlån å bruke et nytt saksbehandlingssystem som Husbanken har utviklet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2017

Vår ref.: 17/2830-1

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 12. mars 2014 nr. 273 om startlån fra Husbanken. Formålet med endringene er å pålegge kommuner som tilbyr startlån å bruke et nytt saksbehandlingssystem som Husbanken har utviklet.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater og virksomheter.

Høringsuttalelse skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på saken her på regjeringen.no:  www.regjeringen.no/id2555869 
Høringssvar-funksjonen er nederst på denne nettsiden. 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Frist for å gi høringsuttalelse er 15. september 2017.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 22 24 72 41.

Med hilsen

Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektør                                                      
                                                                       Cecilie Ingjerd Karlson
                                                                       seniorrådgiver

 

Helse- og omsorgsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Finansdepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Alle kommunene
Husbanken