Høring - endring i naturgassforskriften - nye forbrukervernregler

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2011

Vår ref.:

                                                                                  Høringsbrev i pdf-format

 

Alminnelig høring - endring i naturgassforskriften - nye forbrukervernregler

Vedlagt oversendes til uttalelse departementets høringsnotat av d.d.

I høringsnotatet foreslås det endring i forskrift 14. november 2003 nr. 1342 til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften).

Bakgrunnen for forslaget til endring i naturgassforskriften er behovet for nye forbrukervernregler for kunder i nedstrømsmarkedet for naturgass.

Høringsfristen er 31. januar 2011.

Høringsdokumentet er også lagt ut på departementets hjemmeside. Høringsinstansene bes om å vurdere videresendelse av høringsdokumentet til andre som kan være interessert i å uttale seg til høringsforslaget. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.


Med hilsen


Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                       Trond Ulven Ingvaldsen
                                                                       avdelingsdirektør

Link til Høringsnotat: 

Høringsnotat i pdf-format

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og politidepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Norges vassdrags- og energidirektorat

Avfall Norge AS
Energi Norge
Natur og Ungdom
Nobio
Norsk Energigassforening
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norges Miljøvernforbund
OLF
Zero Emission Resource Organisation

Barents Naturgass
Enova SF
Gassnova SF
Gasnor AS
Haugaland Kraft AS
Lyse Gass AS
Naturgass Helgeland AS
Naturgass Møre AS
Naturgass Trøndelag AS
Naturgass Øst AS
Naturkraft
Norsk Gassenter AS
SFE Naturgass AS
Skagerak Kraft AS
Statnett SF
Statoil ASA
Sunnhordland Kraftlag


 

Til toppen