Høring - endring i personvalgsreglene ved stortingsvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i personvalgreglene ved stortingsvalg, jf. høringsnotatet under. Personvalg ved stortingsvalg er regulert i lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.12.2015