Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endring i personvalgsreglene ved stortingsvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i personvalgreglene ved stortingsvalg, jf. høringsnotatet under. Personvalg ved stortingsvalg er regulert i lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.12.2015

Vår ref.: 15/4099

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i personvalgreglene ved stortingsvalg, jf. høringsnotatet under. Personvalg ved stortingsvalg er regulert i lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven). 

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 17. desember 2015.

Høringssvar skal avgis digitalt på regjeringen.no, i løsningen på denne siden. 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med de øvrige høringsuttalelser. 

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten kan avgi uttalelse. Alle høringssvarene blir publisert på denne siden. 

Vi ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes videre til underliggende organ, organisasjoner osv. som ikke står på høringslisten. 

Høringsnotat

Med hilsen 

Håvard Tvinnereim (e.f.)
avdelingsdirektør

Siri Dolven
fagdirektør

 • Departementene
 • Interne avdelinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Fylkesmenn
 • Registrerte politiske partier

 

 • Aftenposten
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barneombudet
 • Brønnøysundregistrene
 • Dagbladet
 • Dagens Næringsliv
 • Datatilsynet
 • Delta
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingforskomite
 • Den norske kirke
 • Den norske Revisorforening
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Evry
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for formannskapssekretærer
 • Fellesforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
 • Foreldreutvalget for grunnskolen
 • Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
 • Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • Konkurransetilsynet
 • Kredittilsynet
 • KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Likestillingssenteret
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Mediebedriftenes landsforening
 • Medietilsynet
 • MIRA-senteret
 • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm)
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • NORDEM
 • Norges Bank
 • Norges Blindeforbund
 • Norges forskningsråd
 • Norges handikapforbund
 • Norges juristforbund
 • Norges kommunerevisorforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
 • Norsk design- og arkitektursenter
 • Norsk Forbund for utviklingshemmede
 • Norsk forening for bolig- og byplanlegging
 • Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR)
 • Norsk journalistlag
 • Norsk pasientforening
 • Norsk pensjonistforbund
 • Norsk presseforbund
 • Norsk redaktørforening
 • Norsk rådmannsforum
 • Norsk Studentorganisasjon
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk Rikskringkasting
 • Norsk Telegrambyrå
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Ombudsmannen for forsvaret
 • Posten
 • Riksarkivet
 • Riksrevisjonen
 • Rokkansenteret
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
 • Sametinget
 • Statens Kartverk
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Sparebankforeningen
 • Statens helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tillitsmannsordningen i forsvaret, TMO
 • TV2
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Valgforum
 • Verdens Gang
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen