Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

I dette høringsnotatet foreslås det å øke private helsetjenesters tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til et nivå som sikrer at ordningen blir selvfinansierende.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2015

Vår ref.: 10/4600-

Det foreslås én modell der hele økningen legges inn fra 1. januar 2016 og én modell der økningen fases inn over fire år.

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Høringsfristen er satt til 15. oktober 2015.

Med vennlig hilsen                                                           

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Eldrid Byberg
 
seniorrådgiver

 

 

 

Akademikerne

Aleris Helse

Apotekforeningen

Bergen Spine Center

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Blå Kors Norge

Colosseumklinikken - Allmennlegene

De regionale helseforetakene

DELTA

Den Norske Jordmorforening

Den norske Kinesiologiforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Det Norske Diakonforbund

Drammen private sykehus

EEG-Laboratoriet AS

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Finansforbundet

Forbrukerombudet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesmennene/Sysselmannen på Svalbard

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fürst medisinske laboratorium AS

Gynlab AS

HELFO

Helhetsterapiforbundet

Helsedirektoratet

Helseforetakene

Helsetjenestens lederforbund

Idrettsklinikken AS

Ishavsklinikken AS

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kommunesektorens organisasjon  (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Medi 3 Molde AS

Medisinsk spesialistsenter AS

Mjøskirurgene

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nettverket for Private helsevirksomheter

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Idrettsforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Massasjeforbund NMF

Norges Optikerforbund

Norges Røde Kors

Norges Tannteknikerforbund

Norsk audiografforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Idrettsmedisinske Institutt

Norsk Immunsviktforening

Norsk Kiropraktikerforening

Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda

Norsk Logopedlag

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk OCD forening, ANANKE

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag NTL

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske helikopteransattes forbund (NHF)

Norske Ortoptisters forening

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

PARAT

Parat helse

Pasientombudene

Pasientskadegruppen - Sammen for et bedre NPE

Pasientskadenemnda

Personskadeforbundet

PRISY - Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Privatsykehuset Haugesund

Riksrevisjonen

Ringvollklinikken

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Senter for medisinsk etikk, SME

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin

TEKNA

Teres Medical Group

Unio

Virke

Volvat Medisinske Senter AS

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)