Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endring i reseptformidlerforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2013

Vår ref.:

Adresseliste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

08/946

30.01.2013

 

 

Høring - endring i reseptformidlerforskriften

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring endringer i forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften).

 

Erfaringene fra innføringen av e-resept har avdekket behov for enkelte endringer i forskriften for at legene bedre kan følge opp pasientenes legemiddelbruk og for å sikre innføringen av e-resept i sykehusene. Dette gjelder særlig endringer av pasientens samtykke og apotekenes meldeplikt til Reseptformidleren.

 

Endringene er mindre justeringer av gjeldende bestemmelser, og det anses tilstrekkelig med en høringsfrist på 6 uker.

 

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 13. mars 2013.

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til lovforslaget og høringsnotatet sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

  

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Anne Louise Valle (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Mona Naomi Lintvedt

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

Alliance Boots apotek

Apotek 1

Apotekene Vest

Apotekforeningen

Datatilsynet

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Ditt apotek

Farmasiforbundet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helse Midt- Norge HF

Helse Nord HF

Helse Sør-Øst HF

Helse Vest HF

Helsedirektoratet

KS

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk Sykepleierforbund

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Statens helstilsyn

Statens legemiddelverk

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene i Midt Norge HF

Sykehusapotekene Nord HF

Vitusapotek AS

 

Til toppen