Høring - endringer i adopsjonsloven og barnevernloven

Endringsforslagene gjelder innføringen av en adgang til rett til kontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter en adopsjon etter barnevernloven § 4-20 (åpen adopsjon) og en innstramming i reglene om automatisk anerkjennelse av adopsjoner gjennomført i adoptivforeldrenes statsborgerland, i de tilfellene adoptivforeldrene er bosatt i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2009

Vår ref.:

Se høringsinstanser

 

 

Deres ref

Vår ref

200901770-/ACDS

Dato

16.04.2009

 

Høring – forslag til endringer i adopsjonsloven og barnevernloven

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i adopsjonsloven og barnevernloven. Endringsforslagene gjelder innføringen av en adgang til rett til kontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter en adopsjon etter barnevernloven § 4-20 (åpen adopsjon) og en innstramming i reglene om automatisk anerkjennelse av adopsjoner gjennomført i adoptivforeldrenes statsborgerland, i de tilfellene adoptivforeldrene er bosatt i Norge.

Kontakt mellom barnet og biologiske foreldre etter en adopsjon etter barnevernloven § 4-20

Departementet gikk i et høringsnotat med forslag om endringer i barnevernloven høsten 2008, inn for en økt bruk av adopsjon som et barneverntiltak, og har som en følge av dette vurdert om det bør innføres en adgang til rett til kontakt mellom barnet og den biologiske familien etter en adopsjon. Formålet er å gi barnet anledning til en begrenset kontakt (i form av besøk) med biologiske foreldre og dermed få kunnskap om dem, samtidig som barnet får den stabilitet, sikkerhet og varighet som en adopsjon gir.  Meningen er således ikke å ”uthule” adopsjonsinstituttet. Ved innføring av en slik adgang, vil ikke hensynet til at et fosterbarn har behov for en viss kontakt med sin biologiske familie hindre en adopsjon etter barnevernloven § 4-20.

Forslaget representerer noe nytt når det gjelder forholdet mellom partene etter en adopsjon og det reiser vanskelige spørsmål. Departementet innser at det er mulig å vektlegge ulike momenter. Departementet imøteser ulike synspunkter i høringsrunden og vil komme tilbake til saken med endelig forslag etter en bred, offentlig høring.

Anerkjennelse av adopsjoner gjennomført i adoptivforeldrenes statsborgerland

Departementet foreslår at adopsjonsloven § 19 første ledd, første punktum endres slik at adopsjoner gjennomført i adoptivforeldrenes statsborgerland uten norsk forhåndssamtykke, ikke lenger skal være automatisk gyldige i Norge, dersom adoptivforeldrene var bosatt her i landet da adopsjonen ble gjennomført. Utenlandske statsborgere bosatt i Norge vil da, som alle norske statsborgere bosatt i Norge, måtte søke om forhåndsamtykke fra norske adopsjonsmyndigheter og underlegges en vurdering av om de egnet til å adoptere. Departementet mener det er viktig å sikre at barn som skal vokse opp her i riket, adopteres av personer norske myndigheter har vurdert omsorgsevnen til og har gitt forhåndssamtykke til adopsjon. Et krav om forhåndssamtykke i alle saker der adoptivsøkerne er bosatt i Norge, også de som har utenlandsk statsborgerskap og som vil adoptere i sitt statsborgerland, vil være et viktig bidrag til å sikre barnet en trygg oppvekst.

Høringsfristen er 15. juni 2009.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv forelegge forslaget for eventuelle underliggende etater, organer og relevante aktører.

Høringsuttalelsene sendes Barne- og likestillingsdepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen, postboks 8036 Dep., 0030 Oslo.

Høringsnotatet ligger på internett på følgende adresse: http://www.regjeringen.no under overskriften Dokumenter og underoverskriften Høringer.

 

Med hilsen

 

Haktor Helland (e.f.)

                                                                                 Anne Cathrine Dietz

Vedlegg: Høringsnotat

             Liste over høringsinstanser

 

Kopi: SMK                                                                                         

 

Last ned og les høringsnotatet her.

Høringsinstanser - høringsnotat om endringer i adopsjonsloven og i  barnevernloven –  16. april 2009

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet

Adopsjonsforum
Akademikerne
Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre
Aleneforeldreforeningen
Antirasistisk senter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord,
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Barneombudet
Barnejuridisk Forum
Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge
Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge
Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum
Childwatch International - UiO
Datatilsynet
Den norsk Lægeforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske tannlegeforening
Domstolsadministrasjonen
Enestående adoptanters forening
Fagforbundet
Faglig utvalg for adopsjonssaker
Fellesorganisasjonen (FO)
Flerfaglig fellesorganisasjon
Foreldre- og barntiltak i Norge v/Nora Brataas ” Vilde”
Foreningen Adopterte
Foreningen for partnerskapsbarn
Foreningen 2 foreldre
Forum for Barnekonvensjonen
Forum for koreanskadopterte (FKA)
Frelsesarmeens barne- og familievern
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helseansattes yrkesforbund
Helsedirektoratet
Helseregionene ( 5)
Helsetilsynet i fylkene
Helsetjenestens lederforbund
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
InorAdopt
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Juridisk Rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Tromsø
Kirkens bymisjon
Kirkens Familievern
Kirkens Sosialtjeneste
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund
Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillingsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges Forskningsråd (NFR)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Kommuneforbund
Norsk Lærerlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for foreldre/ barntiltak
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
Politidirektoratet
PRESS - Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
Regionale ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging
Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for Pakistanske Barn
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for medisinsk etikk (SME)
Sivilombudsmannen
SOS rasisme
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Sysselmannen på Svalbard
Unge funksjonshemmede
UNICEF-komiteen i Norge
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Verdens Barn
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Ønskebarn

 

 

 

Til toppen