Høring - endringer i akvakulturloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2012

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Klima- og forurensningsdirektoratet
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konkurransetilsynet
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Sametinget
Økokrim
Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Norges Kystfiskarlag
Norges Fiskarlag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norske leverandører til havbruksnæringen
Brønnbåteierne forening
NHO
Kommunenes Sentralforbund
LO v/ Fellesforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Bellona
WWF
Natur og ungdom
Norske Lakseelver
Norges Jeger- og Fiskeforbund
Norges bondelag
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
Nofima
Havforskningsinstituttet
Veterinærinstituttet
Norsk institutt for naturforskning

Til toppen