Høring - endringer i alkoholloven og -forskriften samt i tre forskrifter under kommunehelsetjenesteloven - tilpasninger knyttet til ny tjenestelov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2009

Endringene i de tre forskriftene finnes på Lovdata sine hjemmesider

Vår ref.: 200904861

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i alkoholloven og -forskriften samt i tre forskrifter under kommunehelsetjenesteloven på høring.

Helse- og omsorgsdepartementet forvalter flere tillatelsesordninger som vil falle inn under den nye tjenesteloven (implementering av tjenestedirektivet) som trer i kraft 28. desember i år.  Dette gjelder tillatelsesordninger etter alkoholloven og tillatelsesordninger som faller inn under kommunehelsetjenesteloven. I den forbindelse er det nødvendig med noen mindre tilpasninger i følgende regelverk:

• Alkoholloven (midlertidig i alkoholforskriften)
• Forskrift om skadedyrbekjempelse
• Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet
• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Endringene går ut på å fastsette
1. Saksbehandlingsfrister for tillatelsesordningene.
2. Virkningene av oversittelse av fristene (kun en videreføring av dagens rettslige situasjon). 

Høringsfristen er 14. desember 2009.
 
Det bes om at høringsuttalelser sendes til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til:
postmottak@hod.dep.no

Spørsmål om høringen kan rettes til
seniorrådgiver Hege Bredesen på tlf. 22 24 86 15 (alkohol),
seniorrådgiver Helena Wilson på tlf. 22 24 87 52(skadedyr) eller
seniorrådgiver Ragnhild Spigseth på tlf. 22 24 87 07 (hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet og miljørettet helsevern i barnehager og skoler).

Med vennlig hilsen


Jon-Olav Aspås e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                      Elin Anglevik
                                                                                      avdelingsdirektør

Actis
Akademikerne
AS Vinmonopolet
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Departementene
Forbrukerombudet
Forum for miljø og helse
Handelens ølsalgsråd
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helsedirektoratet
Høgskolen i Telemark, institutt for natur-, helse- og miljøvernfag
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
Kristne Friskolers forbund
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mattilsynet
Memento tattoo
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Colonialgrossisters forbund
Norsk forening for profesjonelle piercere
Norsk forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB)
Norsk Montessori Forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Offentlige legers landsforening
Politidirektoratet
Private barnehagers landsforbund (PBL)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Små alkoholprodusenters forening
Statens forurensingstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)
Steinerskolene i Norge
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet
UNIO
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Skadedyrbekjempere:
A1 Insecta AS
A1 Oslo skadedyrkontroll AS
A1 SkadedyrSenteret
AB Miljøtek
ABC Skadedyrteknikk AS
ABS Skadedyrkontroll AS
AF Skadedyrkontroll
Agder Skadedyrservice
Aktiv Nord
Alfa Skadedyrkontroll
Antec Skadedyrkontroll
Anticimex A/S, hovedkontor
Arbida AS
AS Miljøriv og skadedyrkontroll
Boss Norge AS
Bravo Skadebegrensning A/S
Buskerud og Nordre Vestfold Skadedyr Ekspertise
Byggm. Sturle Lindberg
Bygm. Konsulent Hultgren
Cytox A/S
Effektiv Skadedyrkontroll
Egil Svendsen AS
Fokus Norge AS
Forbrukeradvokaten
Insekta AS
Inter Expo Norge
ISS Damagecontrol
ISS Skadedyrservice - Rogaland
ISS Skadedyrservice (Tidl. Actum)
ISS Skadedyrservice (Tidl. Aktiv Skadedyrkontroll)
Ivar Rognli Skadedyrkontroll
JAH Skadedyrkontroll
John-Roger Eriksen
Jo-To Renhold og Skadedyrservice A/S
Kragerø Skadedyrbekjempelse (KSB)
Kristiansen Finn O A/S
Maurex
Midt Telemark Skadedyrkontroll
Miljø og skadeservice A/S
Mjøsen Skadedyrkontrollen
Neas ASA, avd. skadedyrkontroll
Nordhavn Bygg A/S
Nordnorsk skadedyrbekjempelse
Norsk Skadedyrkontroll AS
Olufsen DA
Oslo Skadedyrkontroll as
Oslo Veggdyrkontroll A/S
Pelias Norsk Skadedyrkontroll
Polygon AS, Miljø
Polygon miljø Drammen
Rentokil Initial Norge AS, Oslo
Rett i fella
Selvaag Forvaltning
Shield Skadedyrkontroll
Sionor Norge A/S
Skadedyreksperten
SkadedyrKontrollen Nordvest AS
Skadedyrkontrollen Øst
Skadedyroppsynet
Skadedyrsanering AS
Skadedyrsentralen
Skadedyrservice AS
Skadedyrspesialisten
Skadedyrvakta AS
Skatec Østfold AS
SkaTec Ålesund AS
Skatek AS
Total skadedyrkontroll
Tønsberg skadedyrkontroll A/S
Tømmermester Ove Voie
Vaktmester Andersen
Vinjes Transport avd polygon
Windea A/S
Østlandske Skadedyrkontroll
Øverstrøm Skadedyrkontroll A/S

 

Til toppen