Høring - endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

De foreslåtte endringene gjelder regnskapsføring av premierabatter og utsatt skatt. Premierabatter skal etter forslaget regnskapsføres tilsvarende som utbytte fordi det etter Finanstilsynets vurdering gir et riktigere bilde av de underliggende økonomiske realitetene. Videre antar Finanstilsynet at det på grunn av endringer i skattereglene ikke lenger er behov for en egen bestemmelse om regnskapsføring av utsatt skatt i årsregnskapsforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.12.2019

Vår ref.: 19/1868

Høring - endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak. Utkastene er utarbeidet av Finanstilsynet.

De foreslåtte endringene gjelder regnskapsføring av premierabatter og utsatt skatt. Premierabatter skal etter forslaget regnskapsføres tilsvarende som utbytte fordi det etter Finanstilsynets vurdering gir et riktigere bilde av de underliggende økonomiske realitetene. Videre antar Finanstilsynet at det på grunn av endringer i skattereglene ikke lenger er behov for en egen bestemmelse om regnskapsføring av utsatt skatt i årsregnskapsforskriften.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 9. desember 2019. For å avgi høringsuttalelse må du gå til høringssaken på regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f
ekspedisjonssjef

                                                                            Siren Solaug
                                                                            avdelingsdirektør

Akademikerne

 

 

 

Aksjonærforeningen i Norge

 

 

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

 

 

Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

 

 

Bankenes sikringsfond

 

 

 

Bedriftsforbundet

 

 

 

Brønnøysundregistrene

 

 

 

Caritas Norge

 

 

 

Changemaker

 

 

 

Coop Norge SA

 

 

 

Datatilsynet

 

 

 

Deloitte AS

 

 

 

Den norske advokatforening

 

 

 

Den norske aktuarforening

 

 

 

Den norske Revisorforening

 

 

 

Direktoratet for økonomistyring

 

 

 

Econa

 

 

 

Eiendomsmeglerforetakenes forening

 

 

 

Energi Norge

 

 

 

EVRY

 

 

 

Finans Norge

 

 

 

Finansforbundet

 

 

 

Finansieringsselskapenes forening

 

 

 

Finansmarkedsfondet

 

 

 

Finanstilsynet

 

 

 

Folketrygdfondet

 

 

 

Forbrukerrådet

 

 

 

Forbrukertilsynet

 

 

 

Forum for Utvikling og Miljø

 

 

 

Handelshøyskolen BI

 

 

 

Handelshøyskolen i Bodø

 

 

 

Havtrygd Gjensidig Forsikring

 

 

 

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 

 

 

Hovedorganisasjonen Virke

 

 

 

Huseiernes landsforbund

 

 

 

Høgskolen i Sørøst-Norge

 

 

 

Høgskulen på Vestlandet

 

 

 

Industri Energi

 

 

 

Initiativ for etisk handel

 

 

 

Juridisk rådgivning for kvinner

 

 

 

KnowledgeGroup AS

 

 

 

Kommunalbanken Norge

 

 

 

Konkurransetilsynet

 

 

 

Kpmg AS

 

 

 

KS

 

 

 

Landsorganisasjonen i Norge

 

 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

 

 

Nasdaq OMX Oslo ASA

 

 

 

Nordic Association of Electricity Traders

 

 

 

Nordic Trustee

 

 

 

Norges Bank

 

 

 

Norges Bitcoin- og Blockchainforening

 

 

 

Norges Bondelag

 

 

 

Norges eiendomsmeglerforbund

 

 

 

Norges handelshøyskole

 

 

 

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

 

 

 

Norges Interne Revisorers Forening

 

 

 

Norges Juristforbund

 

 

 

Norges Kommunerevisorforbund

 

 

 

Norges Rederiforbund

 

 

 

Norges Røde Kors

 

 

 

Norges Skogeierforbund

 

 

 

Norges takseringsforbund

 

 

 

Norsk Bergindustri

 

 

 

Norsk Crowdfunding Forening

 

 

 

Norsk Hydro ASA

 

 

 

Norsk Journalistlag

 

 

 

Norsk Kapitalforvalterforening

 

 

 

Norsk landbrukssamvirke

 

 

 

Norsk olje og gass

 

 

 

Norsk Presseforbund

 

 

 

Norsk Redaktørforening

 

 

 

Norsk Sjøoffiserers Forbund

 

 

 

Norsk Venturekapitalforening

 

 

 

Norsk Øko-Forum

 

 

 

Norske boligbyggelags landsforbund AL

 

 

 

Norske finansanalytikeres forening

 

 

 

Norske Forsikringsmegleres Forening

 

 

 

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

 

 

 

NOS Clearing ASA

 

 

 

NTL-Skatt

 

 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon

 

 

 

Oslo børs

 

 

 

Oslosenteret

 

 

 

Pensjonskasseforeningen

 

 

 

Personskadeforbundet LTN

 

 

 

Plan Norge

 

 

 

Publish What You Pay Norway

 

 

 

Redd Barna

 

 

 

Regelrådet

 

 

 

Regjeringsadvokaten

 

 

 

Regnskap Norge

 

 

 

Riksadvokaten

 

 

 

Riksrevisjonen

 

 

 

Samtlige departement

 

 

 

Skattebetalerforeningen

 

 

 

Skattedirektoratet

 

 

 

Skatterevisorenes Forening

 

 

 

Småbedriftsforbundet

 

 

 

Sparebankforeningen i Norge

 

 

 

Statens Pensjonskasse

 

 

 

Statistisk sentralbyrå

 

 

 

Statoil Norge AS

 

 

 

Statsministerens kontor

 

 

 

Storebrand

 

 

 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

 

 

Støttekomiteen for Vest-Sahara

 

 

 

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

 

 

 

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

 

 

 

Universitetet i Agder

 

 

 

Universitetet i Bergen

 

 

 

Universitetet i Oslo

 

 

 

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

 

 

 

Verdipapirfondenes forening

 

 

 

Verdipapirforetakenes Forbund

 

 

 

Verdipapirsentralen

 

 

 

Virke Inkasso

 

 

 

Yara International ASA

 

 

 

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

 

 

ØKOKRIM

 

 

 

Økonomiforbundet