Høring - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift

Del II

Forslag til endringer og justeringer i forskrifter til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2011

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endringer og justeringer i forskrifter til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) på høring.

Vår ref.: 11/1519

Forslag til endringer i forskrifter til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling og tekniske krav til byggverk

1. Innledning

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endringer og justeringer i forskrifter til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) på høring.

Høringsfristen er 20. september 2011.

Del I av forslag til endringer i forskrifter til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling og tekniske krav til byggverk (saksnr. 10/2929-6), ble sendt på høring 13. april 2011 og høringsfristen var 1. juni 2011. Som varslet foreslår departementet i denne del II, forenklinger i reglene ved våtromsarbeid. I tillegg foreslås enkelte andre mindre endringer og presiseringer i både forskrift om byggesak og i forskrift om tekniske krav til byggverk. Høringsutkastet er utviklet i samarbeid med Statens bygningstekniske etat.

2. Endringsforslagene

Departementet mener det er behov for enkelte forenklinger, presiseringer og opprettinger etter snart ett års erfaring med helt ny bygningslovgivning som trådte i kraft 1. juli 2010. På noen avgrensede områder har det pågått egne prosesser over tid, som nå er oppsummert i forslag til forskriftsregulering.

2.1 Forskrift om byggesak (SAK10)


Våtrom

Søknadsplikt (med krav om ansvarlige foretak) for våtrom ble gjeninnført i 2010, sammen med innføring av krav om uavhengig kontroll av våtrom. Det er etter hvert blitt avdekket tilfeller av tungvint og ulik saksbehandling av søknader og godkjenninger av foretak for lokal ansvarsrett for slike arbeider. Departementet ser derfor behov for å sikre en smidigere behandling som gjør det enklere for dem som skal bygge og som kan gi kommunene større spillerom i bruk av sine ressurser.

Utgangspunktet for det foreliggende forslaget er at det må være opp til den enkelte tiltakshaver å vurdere behovet for ansvarlige foretak og kommunal behandling der tiltaket ikke berører andre, dvs. der arbeidet ikke medfører brudd på brannskiller. Han kan etter departementets forslag nå velge om arbeidet helt skal unntas fra søknadsplikt, om han vil ha full søknadsbehandling med bruk av ansvarlige foretak, eller om han vil søke ansvarsrett som selvbygger der tiltaket gjelder egen bolig- eller fritidseiendom.

Departementet foreslår videre at kravet om uavhengig kontroll først inntrer når brannskiller brytes, dvs. når tiltaket er ubetinget søknadspliktig. For å forenkle saksbehandlingen og redusere kostnadene for våtromsarbeid foreslås det et felles godkjenningsområde (våtromsarbeid) som gir tydelig adgang til å kombinere funksjoner i ett foretak, og at kommunen kun skal gi én godkjenning.

Foretakenes kvalifikasjoner

Det foreslås noen presiseringer i reglene om kvalifikasjonskrav for kontrollforetak. Utgangspunktet er at foretak som skal kontrollere andres arbeid bør ha erfaring fra slik kontroll i en eller annen form. Intensjonen er at det bør være rom både for kontrollforetak som har spesialkompetanse innenfor enkelte fagområder, og foretak som har spesialkompetanse innen kontroll, uten at kompetansen er knyttet direkte til særskilte fagområder. Forslaget henger sammen med forslaget om endring av godkjenningsområder for kontroll i § 13-5 nytt femte ledd, som innretter godkjenningen mer direkte mot de obligatoriske kontrollområdene enn mot de mer spesifikke fagområdene innenfor prosjektering og utførelse.

Det presiseres samtidig at foretaket skal ha kvalifikasjoner fra det fagområdet som skal kontrolleres. Dette innebærer at dersom det søkes om godkjenning for kontroll av prosjektering, må foretaket ha kvalifikasjoner fra prosjektering i tillegg til kontroll. Gjelder det kontroll av utførelse, kreves kvalifikasjoner fra utførelse i tillegg til kontroll, og gjelder det både prosjektering og utførelse, kreves kvalifikasjoner fra begge områdene, i tillegg til kontroll.

Videre foreslås det en presisering i § 11-1 om at dokumentasjonen og vurderingen av foretakets kvalifikasjoner også gjelder ved lokal godkjenning. Der det foreligger sentral godkjenning, vil denne normalt være tilstrekkelig grunnlag for den lokale vurderingen.

Godkjenningsområder

Det foreslås endring i godkjenningsområdene for prosjektering. Godkjenningsområdet ”arkitektur” endres til ”arkitektonisk utforming”. I tillegg foreslås et nytt godkjenningsområde for prosjektering av ”brannalarm, nødlys og ledesystem”.

Godkjenningsområdene for kontroll foreslås endret, slik at områdene samsvarer med de obligatoriske kontrollområdene som fremgår av § 14-2, i stedet for at kontrollområdene skal være de samme som godkjenningsområdene for henholdsvis prosjektering og utførelse. Endringsforslaget begrunnes i at det er behov for kontrollforetak som er spesielt innrettet mot uavhengig kontroll etter nye regler, og at kontrollen derfor i størst mulig grad bør være innrettet mot de områdene som er utpekt som viktige og kritiske, og som derfor skal kontrolleres.

Mindre presiseringer i ansvarsreglene

I ansvarsreglene presiseres ansvarlig foretaks ansvar for underleverandører.

Bruksendring til driftsbygning

Departementet foreslår at bestemmelsen om at driftsbygninger i landbruket på inntil 1000 m2 kan oppføres og bygges om uten ansvarlige foretak, også gjelder ved bruksendring fra annen bruk til driftsbygning.

Nabovarsel ved innvendige fysiske arbeider

Det tydeliggjøres at det ikke er behov for å varsle nabo ved kun innvendige fysiske arbeider.

Kvittering for nabovarsel

Det foreslås å gjeninnføre bestemmelsen som sikrer at kommunen får bekreftelse på at naboene faktisk er varslet.

Andre justeringer/tilpasninger

For øvrig foreslås mindre justeringer og opprettinger av småfeil i forskriften.

2.2 Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)

Hovedsiktemålet med de fleste justeringene som foreslås, er å tydeliggjøre forskriftstekster som har skapt tolkingstvil og utilsiktede praktiske utfordringer. Kravsnivået foreslås lempet på noen avgrensede områder. Justeringene gjelder i hovedsak krav til universell utforming.

Gangatkomst til byggverk

Det presiseres at krav til både trinnfrihet og stigning unntas dersom terrenget er for bratt. Presiseringen innebærer ikke noen realitetsendring.

Krav om tilgjengelig boenhet

Tilgjengelighetskravet for boenheter over flere plan i bygninger med heis, lempes ved at det kun kreves tilgjengelighet til inngangsplanet, tilsvarende småhus med en boenhet. Det foreslås videre unntak fra krav om tilgjengelig boenhet der det er gitt unntak for gangatkomst i bratt terreng (se over). Endringen innebærer en ansvarlig lemping av gjeldende krav.

Toalett i arbeidsbygning

Det presiseres at det kun er ett toalett i hver etasje (og ikke evt. også ett bad) som skal ha universell utforming.

Bad og toalett i boenhet

Det foreslås tatt inn et krav om tilgjengelig atkomst til bad/toalett for alle boenheter. Etter gjeldende forskrift gjelder tilsvarende krav der det er krav om tilgjengelig boenhet.

Bod og oppbevaringsplass

Det foreslås en klargjøring av hva som ligger i begrepet ”innvendig bod/oppbevaring”. Forskriften endres ved at det presiseres at slik innvendig oppbevaringsplass eller bod, som kommer i tillegg til oppbevaringsplass for mat og klær, skal plasseres internt i bygningen (og må altså ikke ligge i boenheten). Det foreslås tatt inn en lemping av krav til størrelse på bod for små leiligheter. Dette unntaket lå inne i TEK97.

Ventilasjon i boenhet

Det foreslås tatt inn (igjen) en bestemmelse om at soverom og stue i bolig skal ha minst ett åpningsbart vindu mot det fri. Dette kravet lå inne i TEK97, men ble ikke tydelig nok videreført i TEK10. Åpningsbare vinduer bidrar til fysisk og psykisk velvære og er et egnet tiltak for å avhjelpe dårlig luft innendørs. Brannsikkerhet forutsettes ivaretatt ved andre tiltak.

Andre justeringer/tilpasninger

I tillegg foreslås andre mindre endringer for å rette opp feil og bedre forståeligheten av bestemmelser.

3. Praktisk informasjon

Fullstendige høringsforslag med merknader og høringsliste er tilgjengelig på følgende nettsteder www.regjeringen.no/krd og www.be.no.

Departementet ber om uttalelser til forslagene til forskriftsendringer innen 20. september 2011. Vi ber i tillegg om: 

- at høringsuttalelsene sendes elektronisk som word-filer til departementet: postmottak@krd.dep.no, og
- at merknader gis direkte til enkeltbestemmelser i den kronologi og med de overskrifter som er valgt i høringsutkastene.

Dette vil forenkle vårt videre arbeid.

Spørsmål kan rettes til Kommunal- og regionaldepartementet, tlf 22 24 71 01 og Statens bygningstekniske etat, tlf 22 47 56 00.

Høringsliste

Massemedier
Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og regionaldepartementet
Administrativt forskningsfond (AFF)
Advokatforeningen
Akademikernes Fellesorganisasjon
Alpinanleggenes Landsforening (ALF)
AOF Norge
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitekthøgskolen i Oslo
Asplan Viak AS
Bedriftsforbundet
Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Bioforsk
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon
Bygg- og tømmermestrenes forening
Byggaktuelt AS
Byggeindustrien
Byggemiljø
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggvareindustriens Forening
Chr. Michelsens institutt
Civitas AS
Cowi AS
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Polytekniske Forening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske hageselskap
Det norske skogselskap
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for Nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
Econa
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
Energibedriftenes Landsforening
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
FAFO
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold
Folkeuniversitetet Øst
Forbrukerrådet
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale Planleggere
Forum for plan- og bygningsrett
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Glava AS
Grønn Byggallianse
Handels- og Servicenæringens Hovedorg. (HSH)
Handelshøyskolen BI
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helsedirektoratet
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Bergen (HiB)
Høgskolen i Gjøvik (HIG)
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark (HiT)
Høgskolen i Vestfold (HVE)
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Jernbaneverket
JM Norge AS
Justervesenet
Jøtul AS
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasentrepenørenes Forening (KIS)
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)
Kystdirektoratet
Landbrukets HMS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lavenergiprogrammet
LUKS
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mattilsynet
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NKF-byggesak
Norconsult AS (Pro Teknologi
Nordlandsforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Informasjonsteknologiske høgskole(NITH)
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner (NSB) 
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges Velforbund
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Elvarmeforening
Norsk Fjernvarme
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk Form
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Institutt for vannforskning  (NIVA)
Norsk Klimaskjerm
Norsk Kommunalteknisk forening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Puss- og Mørtelforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk solenergiforening
Norsk Teknologi
Norsk Trelastkontroll
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Varme
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL)
Norske Samers Riksforbund
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
OPAK A/S
ORAS as
Oslo Bolig- og Sparelag
Plastindustriforbundet
Regjeringsadvokaten
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Riksantikvaren
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Rådet for funksjonshemmede
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Samenes Landsforbund
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sivilingeniørutdanningen i Narvik
Sivilombudsmannen
Skanska Norge
Skattedirektoratet
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statkraft
Statsbygg
Statsskog
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)
Stiftelsen Rogalandsforskning
Takentreprenørenes forening
Teknisk ukeblad
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Teknologisk institutt
Telenor Norge AS
TKS Heis AS
Transportøkonomisk Institutt
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF)
Trelastindustriens Landsforening (TL)
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Veidekke ASA
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
Velux Norge AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Østlandsforskning

Til toppen