Høring - endringer i energiloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2009

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

 

Alminnelig høring - endringer i energiloven
Olje- og energidepartementet har utarbeidet høringsnotat av 9. d.m. med forslag til endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).

I høringsnotatet foreslås det endringer i lovens kap. 3. Elektriske anlegg og kap. 5. Fjernvarmeanlegg.

Høringsfristen er 30. januar 2009.

Høringsnotatet vil bli lagt ut på departementets hjemmeside under Dokumenter/Høringer/Saker på høring.


Med hilsen


Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                             Harald Solli
                                                                             avdelingsdirektør
 

Samtlige departement
Samtlige fylkeskommuner
Samtlige fylkesmenn
Sametinget

Den norske advokatforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Elklagenemnda
El & It forbundet
Energibedriftenes Landsforening
Energiveteranene
Enova SF
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Forum for Strategisk Nettutvikling
Framtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon
Institutt for energiteknikk
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS Bedrift
Jernbaneverket
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
NHO
Nord Pool ASA
Norges Bondelag
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Industri
Norsk Hydro ASA
Regjeringsadvokatembetet
Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Samfunns- og næringslivsforskning
SINTEF energiforskning AS
Småkraft AS
Småkraftforeninga
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Statskog SF
Universitetet i Oslo, Senter for europarett
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett
Vassdragsregulantenes fagforum

Til toppen