Høring - endringer i energiloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.10.2012

Vår ref.:

 

Høring - endringer i energiloven

Olje- og energidepartementet sender forslag til endringer i energiloven på høring.

Høringsnotatet med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets hjemmeside under Dokumenter/Høringer/Saker på høring.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=2049

Det foreslås endringer i energiloven som er nødvendige for å gjennomføre forslagene som ble varslet i St.meld. nr. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge – om utbyggingen av strømnettet (nettmeldingen). Endringene innebærer innføring av ekstern kvalitetssikring og at vedtakskompetanse for større kraftledningssaker heves til Kongen i statsråd. Det foreslås samtidig å endre vedtakskompetansen for kraftledningssaker som behandles sammen med en sak etter vassdragslovgivningen, hvor vedtakskompetansen er lagt til Kongen i statsråd.

Høringsfristen er fredag 5. oktober 2012. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Carl Fredrik Ekeberg (22 24 62 36).

 

Med hilsen

 

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Carl Fredrik Ekeberg

                                                                                          rådgiver

 

Det foreslås endringer i energiloven som er nødvendige for å gjennomføre forslagene som ble varslet i St.meld. nr. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge – om utbyggingen av strømnettet (nettmeldingen).

Høringsnotat med forslag til endringer i pdf.

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

 

Bergen Energi AS

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz ASA

El & IT forbundet

EnergiNorge

Energiveteranene

Enova SF

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon

KanEnergi AS

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norwea

Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon

Oljedirektoratet

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statskog SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Vassdragsregulantenes fagforum

 

 

Til toppen