Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endringer i folketrygdens bestemmelser om regulering av grunnbeløpet og pensjoner

Resultat: Prop. 72 L (2011-2012) og Endringslov 11. mai 2012 nr. 24 til folketrygdloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.02.2012

Vår ref.: 11/5670

Høring - endringer i folketrygdens bestemmelser om regulering av grunnbeløpet og pensjoner

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i folketrygdlovens bestemmelser om regulering av grunnbeløpet og pensjoner. Bakgrunnen for forslaget er å sikre et best mulig tallgrunnlag for den årlige reguleringen, og derved en regulering som er forutsatt og vedtatt i forbindelse med pensjonsreformen. Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/ad. Dokumentet kan også fås ved henvendelse på telefon 22 24 86 01.

Endringen i folketrygdloven bør tre i kraft slik at den får virkning for reguleringen av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner pr. 1. mai 2012. Høringsfristen er derfor satt til 6 uker.

Arbeidsdepartementet ber om merknader til forslaget innen onsdag 8. februar 2012. Uttalelsene sendes Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post (elh@ad.dep.no) til departementet i Wordformat (eller tilsvarende).
 
Med hilsen


Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                               Simen Fremmergård
                                                               avdelingsdirektør


Vedlegg

Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Den norske aktuarforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gabler Wassum
Garantikassen for fiskere
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunal Forsikringsservice
Kredittilsynet
KS
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge
LO Stat
LO Kommune
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norsk Pensjon AS
Norsk Pensjonistforbund
Oslo kommune
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonskasseforeningen
Pensjonskonsult
Pensjonskontoret
Pensjonistpartiet
Pensjonstrygden for sjømenn
Sametinget
Seniorenes Fellesorganisasjon
Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner

Senter for seniorpolitikk
Sparebankforeningen
Statens pensjonskasse
Statens Seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Storebrand Livsforsikring AS, offentlig sektor
Storebrand Pensjonstjenester
Unio
Virke

Vital Forsikring Offentlig Sektor
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen