Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag til forskriftsbestemmelser om obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2013

Endringen i introduksjonsloven med innføringen av obligatoriske avsluttende prøver trer i kraft 1. september 2013, og vil omfatte personer som pga. sin oppholdstillatelse kommer inn i personkretsen for rett og plikt til opplæring etter introduksjonsloven etter denne datoen. Departementet har sendt forslag til forskriftsbestemmelser på høring. Reglene omfatter bestemmelser om utvikling av obligatoriske avsluttende prøver, om oppmelding til prøve, om gjennomføring, om vurdering og om kontinuasjon.

Høringsfrist: 22. mai 2013. Grunnet tidsplan for å fastsette en forskrift før lovbestemmelsen trer i kraft, er det ikke anledning til å be om utsettelse av høringsfristen.

Vår ref.: 12/3258

 Høringsbrevet

Høringsinstanser:

Offentlige institusjoner

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Departementene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Datatilsynet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Statistisk sentralbyrå

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Vox

 

Organisasjoner

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO)

KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Norges Røde Kors

Norske Kvinners sanitetsforening

Norsk Folkehjelp

OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Studieforbundet Folkeuniversitetet

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

 

Arbeidsgiverforeninger

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Landbrukets arbeidsgiverforening

 

Fagforeninger

Akademikerne

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen