Høring - endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte)

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om en ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven. Pliktbestemmelsen pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og skal utfylle pasient- og brukerrettighetsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2016

Vår ref.: 15/211

Høring - endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte)

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om en ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven. Pliktbestemmelsen pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og skal utfylle pasient- og brukerrettighetsloven.

 

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

 

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. januar 2016.

 

Med vennlig hilsen                                                           

Anne-Cathrine Haug Jørgensen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Hilde Hatleskog Zeiner

                                                                                          seniorrådgiver

Abelia

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Arbeidstilsynet

Autismeforeningen i Norge

 

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Barneombudet

 

Cerebral Parese foreningen

 

Datatilsynet

Dedicare

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomiteen

Den norske legeforening

Departementene

Det norske diakonforbund

 

Fafo

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Foreningen Norges døvblinde

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 

Geriatrisk ressurssenter i Oslo

 

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Hjernerådet

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

 

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning

 

Kirkens bymisjon

Kreftforeningen

KS, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

 

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

 

Mental Helse Norge

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Mira Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetanstjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og funksjonshemminger

NAKMI – Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

NGO – forum for menneskerettigheter v/Den norske Helsingformskomiteen

NIBR – Norsk Institutt for by- og regionsforskning

Norges blindeforbund

Norges døveforbund

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Røde Kors
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 

 

Norsk Pasientforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

O

PARAT

PARAT-Helse

Pasientskadenemnda

Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet LTN

 

Redd Barna

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Rådet for psykisk helse

 

SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

Seniorsaken i Norge

Senter for seniorpolitikk

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge

Senter for omsorgsforskning Nord-Norge

Senter for omsorgsforskning Sør

Senter for omsorgsforskning Vest

Senter for omsorgsforskning Øst

SSB

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

 

Universitets- og høyskolerådet

UHT Akershus

UHT Aust-Agder

UHT Buskerud

UHT Finnmark

UHT Hedmark

UHT Møre og Romsdal

UHT Nordland

UHT Nord-Trøndelag

UHT Oppland

UHT Oslo

UHT Sør-Trøndelag

UHT Telemark

UHT Troms

UHT Vest-Agder

UHT Østfold

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

rganisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)