Høring - Endringer i husleieloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2008

Vedlagt følger høringsutkast med forslag om endringer av husleieloven.

Forslagene følger opp Soria Moria-erklæringen hvor det står at regjeringen vil gjennomgå husleieloven for å sikre at de boligpolitiske målsettingene ivaretas.  Etter at husleieloven trådte i kraft 1. januar 2000, har departementet også høstet erfaringer med loven. Disse erfaringene har gitt grunn til å foreslå enkelte justeringer. Departementet har videre vurdert innspill fra andre aktører.

Høringsfristen er satt til tirsdag 12. februar 2008. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes både pr. brev og e-post til:

 Kommunal- og regionaldepartementet
 Bolig- og bygningsavdelingen
 Postboks 8112 Dep.
 0032 Oslo
 e-post: postmottak@krd.dep.no

Med hilsen


Harald Assev e.f.
underdirektør

Marianne Raa Bjaaland
seniorrådgiver

Vår ref.: 07/994-17 MRB

Vedlagt følger høringsutkast med forslag om endringer av husleieloven.

Forslagene følger opp Soria Moria-erklæringen hvor det står at regjeringen vil gjennomgå husleieloven for å sikre at de boligpolitiske målsettingene ivaretas.  Etter at husleieloven trådte i kraft 1. januar 2000, har departementet også høstet erfaringer med loven. Disse erfaringene har gitt grunn til å foreslå enkelte justeringer. Departementet har videre vurdert innspill fra andre aktører.

Høringsfristen er satt til tirsdag 12. februar 2008. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes både pr. brev og e-post til:

 Kommunal- og regionaldepartementet
 Bolig- og bygningsavdelingen
 Postboks 8112 Dep.
 0032 Oslo
 e-post: postmottak@krd.dep.no

Med hilsen


Harald Assev e.f.
underdirektør

Marianne Raa Bjaaland
seniorrådgiver

Alle departementene
Alle kommuner

Den norske stats husbank
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
KIM
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Rådet for funksjonshemmede
Statsbygg
Statens seniorråd
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
KS
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)
Den norske advokatforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)
Finansnæringens hovedorganisasjon
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjonn (FFO)
Huseiernes Landsforbund
Juristformidlingen i Bergen
Juss-Buss
Kirkens bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Leieboerforening i Bergen
Leieboerforening i Oslo
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges Røde Kors
Norsk pensjonistforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Rusmiddelmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO
Rådet for Psykisk Helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sparebankforeningen i Norge
Samskipnadsrådet

Alle dokumentene er publisert i pdf-format.
Publiseringen er avsluttet 18.04.08.

 

Til toppen