Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endringer i naturgassforskriften til gjennomføring av tredje energimarkedspakke

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i naturgassforskriften til gjennomføring av den tredje energimarkedspakken

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2019

Vår ref.: 18/1790

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i naturgassforskriften til gjennomføring av den tredje energimarkedspakken. Departementet viser også til tre høringsnotater om forskrifter til gjennomføring av den tredje energimarkedspakken på kraftmarkedets område, jf. høringsbrev 20. september 2018.

Den tredje energimarkedspakken trådte i kraft i EU i 2011 og inneholder et sett av direktiver og forordninger som skal bidra til et mer velfungerende indre marked for elektrisk kraft og naturgass. Stortinget samtykket 22. mars d.å. til at energimarkedspakken innlemmes i EØS-avtalen, jf. Prop. 4 S (2017-2018) og Innst. 178 S (2017-2018). Det ble samtidig gjort endringer i energiloven og naturgassloven for å gjennomføre energimarkedspakken i norsk rett. Lovvedtakene er ikke satt i kraft ennå.

Den tredje energimarkedspakken innebærer ingen endringer for det norske oppstrøms gassrørledningsnettet. Det er nødvendig med endringer i reguleringen av det innenlandske (nedstrøms) markedet for naturgass. Det er to gassrørnettverk i Rogaland for innenlandsk distribusjon av naturgass som blir berørt av den tredje energimarkedspakken.

Høringsfristen er fredag 1. mars 2019.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Med hilsen 

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Karoline Wiermyhr

seniorrådgiver

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Regelrådet for næringslivet

Den norske advokatforening

Distriktsenergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Energigass Norge

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Framtiden i våre hender

Gasnor AS

Gassco

Greenpeace Norge

Industri Energi

KS

Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Lyse Neo As

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Gassforum

Norsk Industri

Norsk Petroleumsinstitutt

Norwea

Næringslivets Nox-fond

Oljedirektoratet

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon

Zero

 

Til toppen