Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementeringa av pasientrettighetsdirektivet

Resultat: Prop. 118 L (2012-2013) endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.01.2013