Høring - endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av kontaktperson

Høring - endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av kontaktperson

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.10.2013

Vår ref.: 13/2008/LiT

link til brevet i PDF

Se vedlagte liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/2008/LiT

28.06.2013

 

 

Høring - endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av kontaktperson

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven på alminnelig høring. Det foreslås også endringer i gjeldende forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

 

Forslagene til lovendringer gjelder:

 1. fjerne krav i spesialisthelsetjenesteloven om at koordinator som hovedregel bør være lege
 2. innskrenke lovpålagt ansvar for koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet i spesialisthelsetjeneste, slik at ansvaret ikke omfatter oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
 3. erstatte begrepet ”koordinator” med ”kontaktperson”, både i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Forslaget til forskriftsendringer gjelder i hovedsak en presisering av at kontaktpersonen skal være tilgjengelig for pasienten eller brukeren ved at vedkommende får oppgitt navn og telefonnummer og kan ta kontakt ved behov.

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke er oppført på høringslisten, kan også gi høringssvar.

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet med lovforslag sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no innen mandag 21. oktober 2013.

Merknader kan også sendes i papirversjon til

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.

 

Spørsmål om høringsnotatet med lovforslag kan rettes til seniorrådgiver Liv Telle på e-post lit@hod.dep.no eller til fung. ekspedisjonssjef Elisabeth Salvesen på e-post elis@hod.dep.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Elisabeth Salvesen e.f.

fung. ekspedisjonssjef

                                                                                          Liv Telle

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Vedlegg

 

 

 

Høringsinstanser

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. – oppnevning av kontaktperson

 

 • Departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Pasientskadeerstatning
 • Pasient- og brukerombudene
 • Pasientskadenemnda
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • SINTEF Helse
 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
 • Statens helsepersonellnemnd
 • Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
 • Statens helsetilsyn
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Sysselmannen på Svalbard

 

 • Landets distriktspsykiatriske sentra
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets helseforetak
 • Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)
 • Landets kommuner
 • Landets kontrollkommisjoner
 • Landets regionale helseforetak
 • Landets universiteter

 

 • Akademikerne
 • AKAN
 • A-larm
 • Anonyme Alkoholikere
 • Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
 • Autismeforeningen i Norge
 • Barnekreftforeningen
 • Blå Kors Norge
 • De fylkeskommunale eldrerådene
 • Demensforeningen
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Legeforening
 • Det Norske Diakonforbund
 • De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
 • Fagforbundet
 • Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
 • Fellesorganisasjonen FO
 • Forbundet mot rusgift
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for human narkotikapolitikk
 • Foreningen for kroniske smertepasienter
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Frelsesarmeens rusomsorg
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkesrådet for funksjonshemmede
 • Galebevegelsen
 • Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
 • Haraldsplass diakonale høgskole
 • Helhetsterapiforbundet
 • Helse- og sosialombudet i Oslo
 • Helsetjenestens Lederforbund
 • HIV-Norge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Informasjonssenteret Hieronimus
 • Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa
 • Kirkens Bymisjon
 • Kirkens Sosialtjeneste
 • Kommuneadvokaten i Oslo
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Kreftforeningen
 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Landsforeningen for Trafikkskadde
 • Landsforeningen for voldsofre
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • LAR Nett Norge
 • Legeforeningens forskningsinstitutt
 • Mental Helse Norge
 • NA, Anonyme Narkomane
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Norges Fibromyalgi Forbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges kristelige legeforening
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Parkinsonforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Forbund for utviklingshemmede
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk Forening for helhetsmedisin
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Helse- og Velferdsforum
 • Norsk Pasientforening
 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • NOVA
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
 • PARAT Helse
 • Pensjonistforbundet
 • PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
 • Redd Barna
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
 • Rettspolitisk forening
 • Rokkansenteret
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
 • Rådet for psykisk helse
 • SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Seniorsaken i Norge
 • Senter for seniorpolitikk
 • Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
 • SPEKTER
 • Statstjenestemannsforbundet
 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • UNIO
 • Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
 • Voksne for Barn
 • We shall overcome
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Yngre legers forening