Høring - Endringer i statsborgerloven mv. - tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.02.2017

Vår ref.: 16/442

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven mv. (tap av norsk statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser). I høringsnotatet foreslås det at flere handlinger skal kunne føre til tap av statsborgerskap enn det som ble anbefalt i NOU 2015:4 Tap av norsk statsborgerskap og at tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser kan ilegges administrativt.

Departementet foreslår at domstolene skal kunne ilegge tap av statsborgerskap ved overtredelse av en bestemmelse i straffeloven kapittel 16, 17 eller 18 med strafferamme på seks år eller mer. Rettsstridig militær deltakelse i en væpnet konflikt i utlandet er omfattet. Det foreslås at departementet kan vedta tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Det er et vilkår at personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser. Det foreslås at tap ikke kan ilegges dersom den det gjelder derved blir statsløs, for handlinger begått før personen var 18 år gammel eller dersom det vil være uforholdsmessig overfor personen selv eller vedkommendes familie. I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er tirsdag 7. februar 2017.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på https://www.regjeringen.no/id2523627. Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med vennlig hilsen

 

Toril Melander Stene
avdelingsdirektør

                                                                          Hanne Krogenæs
                                                                          seniorrådgiver

Høringsnotat i pdf-format

Offentlige institusjoner

Departementene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Kommunene

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

Domstolsadministrasjonen

Domstolene (alle landets domstoler)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Datatilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Forsvarets etterretningstjeneste

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Kriminalomsorgsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Politidirektoratet

Politiets utlendingsenhet (PU)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statistisk sentralbyrå

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statsadvokatemetene

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Vox

ØKOKRIM

 

Organisasjoner

Adopsjonsforum

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Caritas Norge

Civita – Den liberale tankesmien

Den norske Helsingforskomite

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Frivillighet Norge

Human Rights Service (HRS)

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

InorAdopt

Internasjonal helse- og sosialgruppe

Juss-Buss

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Kristent interkulturelt arbeid

LIM – Likestilling, integrering og mangfold

Minotenk

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MIR)

Norges Røde Kors

Norsk Folkehjelp

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter

Redd Barna

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Senter for kunnskap og likestilling (KUN)

Senter for flerkulturell ungdom

Senter for fredsstudier

Tankesmien Agenda

Verdens barn

 

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner

Folkehelseinstituttet

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets høgskole

Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Norges forskningsråd

Norsk senter for barneforskning

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norut Alta

NTNU Samfunnsforskning

Nordlandsforskning

Telemarksforskning

Statlige universiteter

Politihøgskolen

PRIO

 

Yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske dommerforening

Kriminalomsorgens yrkesforbund

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Juristforbund

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk legeforening

Norsk psykologforening

Norsk psykiatrisk forening

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Politiets fellesforbund

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Politiske partier

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig folkeparti

Miljøpartiet de grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Rødt

Følg saken Saksgang: Tap av norsk statsborgerskap

 • Prop. 111 L (2017–2018) - Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)

  Proposisjon | Kunnskapsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag om avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap i statsborgerloven. Det foreslås at løsning fra annet statsborgerskap ikke lenger skal være et vilkår for å ha krav på norsk statsborgerskap, og at norske borgere ikke lenger automatisk skal miste sitt norske statsborgerskap ved erverv av annet statsborgerskap ved søknad eller uttrykkelig samtykke. Det foreslås videre en ny bestemmelse om gjenerverv ved melding for personer som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap som en følge av prinsippet om ett statsborgerskap.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Regjeringen foreslår å åpne for dobbelt statsborgerskap

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  – Med dobbelt statsborgerskap vil det være mulig for nordmenn å beholde det norske passet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som ønsker å bli norske. Når vi åpner for dobbelt statsborgerskap sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til flere land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Foreslår å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag som åpner for dobbelt statsborgerskap. Det vil gjøre det lettere å frata noen det norske statsborgerskapet hvis det skulle være nødvendig.

 • Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 20.03.2018

 • Tap av statsborgerskap for å forebygge terror

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å frata statsborgerskapet til personer på grunn av straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

 • Prop. 146 L (2016–2017) - Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

  Proposisjon | Justis- og beredskapsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag om å innføre hjemler i statsborgerloven for tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Det foreslås at saker om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold anses som straff og behandles av domstolen. Det foreslås at saker om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser behandles av departementet, med rett til å bringe saken inn for domstolen uten kostnader. Forslagene er en del av regjeringens arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring - NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Utredningen ser på hvilke muligheter lovgiver har for å innføre regler om tap av statsborgerskap, der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær styrke.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 27.06.2015

 • NOU 2015: 4 - Tap av norsk statsborgerskap

  NOU | Barne- og familiedepartementet

  I utredningen vurderes om det bør innføres en hjemmel for tap av statsborgerskap, der en norsk statsborger har frivillig tjenestegjort i en fremmed militær styrke eller opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser. Utredningen går gjennom det rettslige rammeverket som oppstilles etter Grunnloven og relevante internasjonale konvensjoner. Videre drøftes effektene av innføringen av slike tapshjemler, herunder effekter på integreringsprosessen og forebygging av terror og radikalisering. Det anbefales å innføre en regel som gir domstolene mulighet til å fradømme statsborgerskap, der en person har opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser, ved å overtre bestemte straffebestemmelser i straffeloven. Det anbefales ikke at  det å tjenestegjøre i en fremmed militær styrke skal føre til tap av statsborgerskap.

 • Mottok utredning om regler for tap av statsborgerskap

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Professor Benedikte Moltumyr Høgberg overleverte sin utredning og sine anbefalinger til om det skal innføres regler om tap av statsborgerskap til statsråd Solveig Horne.

 • Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  Plan/strategi | Justis- og beredskapsdepartementet