Høringer

Høring - Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen. Kommune- og regionreformen krever store endringer i matrikkelen og grunnboken fra årsskiftet 2019/2020, noe som bl.a. nødvendiggjør stenging av grunnboken for mottak og registrering av elektroniske og papirbaserte dokumenter. På denne bakgrunn foreslår KMD en endring i tinglysingsforskriften som gir tinglysingsmyndigheten en generell hjemmel for å kunne stenge grunnboken ved større vedlikehold og omlegginger. KMD foreslår også bl.a. en endring i forskriften om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen knyttet til utlevering av opplysninger om avdødes eiendommer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.11.2019

Vår ref.: 19/3372

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen på alminnelig høring.

Frist for å gi uttalelse er 7. november 2019.

Bakgrunnen for forslaget er i hovedsak to problemstillinger som KMD har blitt oppmerksom på:

  1. Kommune- og regionreformen krever store endringer i matrikkelen og grunnboken fra årsskiftet 2019/2020. KMD foreslår en endring i tinglysingsforskriften knyttet til nedetid for grunnboken på denne bakgrunn.
  2. Prosjektet kalt "Oppgjør etter dødsfall" er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Altinn, Domstoladministrasjonen, Finansnæringen, NAV, Skatteetaten og Kartverket. Formålet med prosjektet er å forenkle prosessen etter dødsfall gjennom digitalisering og deling av data i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte. KMD foreslår en endring i forskriften om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen knyttet til utlevering av opplysninger om avdødes eiendommer på denne bakgrunn.

I tillegg foreslår KMD to mindre endringer i forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen der bruksenhetsnummer og framsatt krav om sak for jordskifteretten blir opplysninger som er åpne og kan utleveres til enhver.

Høringen med høringsnotat og høringsliste er tilgjengelig på regjeringen.no/id2669809.

Høringssvar avgis elektronisk på den nevnte nettsiden. Alle, inkludert dem som ikke mottar høringsbrevet, kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider. Spørsmål kan rettes til saksbehandler.

 

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Veslemøy Faafeng
utredningsleder

Departementene

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Difi

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Husbanken

Kartverket

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Regjeringsadvokaten

Skattedirektoratet

Finansklagenemnda

Sametinget

Sivilombudsmannen

Regelrådet

Fylkesmannen

Fylkeskommunene

Kommunene

Advokatforeningen

Akademikerne

Bedriftsforbundet

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Finansforbundet

Finans Norge

Finansieringsselskapenes forening

GeoForum

Geomatikk Bedriftenes Landsforening

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

IKT Norge

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)

Ambita AS

Bits AS

EVRY

Protector Forsikring ASA