Høring - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.09.2015

Vår ref.: 15/2917-2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing.

Frist for å levere innspill er mandag 21. september 2015.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatte høsten 2014 en arbeidsgruppe som fikk som mandat å utarbeide et forslag til høringsnotat om nødvendige endringer i tinglysingsforskriften for å innføre elektronisk tinglysing. Prop. 53 L (2013-2014) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) som er vedtatt av Stortinget ligger til grunn for arbeidet.

Elektronisk tinglysing skal etter planen innføres medio 2016. Det er lagt opp til et to-sporet system der kommunikasjonen mellom brukeren og tinglysingsmyndigheten enten kan skje elektronisk eller slik som i dag med papirbasert tinglysing. Saksbehandlingen hos tinglysingsmyndigheten vil også automatiseres i så stor grad som mulig. Lov- og forskriftsendringene må tre i kraft fra det tidspunktet elektronisk tinglysing innføres.

Arbeidsgruppen har nå ferdigstilt et høringsnotat med forslag til endringer i tinglysingsforskriften om bl.a. krav til sikkerhetsnivå for elektronisk kommunikasjon, standardisert oppsett av dokumenter ved elektronisk tinglysing, innlevering av gjenpart ved papirtinglysing, tidspunkt for når et papirbasert dokument skal regnes som registrert, og bestemmelser om tinglysingsattest.

Arbeidsgruppens høringsnotat og liste over høringsinstanser er elektronisk tilgjengelig på regjeringen.no/2424419. Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no/2424419 under "Send inn høringssvar" eller på e-post til postmottak@kmd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. 

Med hilsen                                                                        

 

Kari Strande (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Veslemøy Faafeng

                                                                                          seniorrådgiver

Departementene

 

Brønnøysundregistrene

Difi

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Husbanken

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Skattedirektoratet

Statens Innkrevingssentral

Statens kartverk

Statens lånekasse for utdanning

Statistisk sentralbyrå

Toll- og avgiftsdirektoratet

Verdipapirsentralen

Økokrim

 

Akademikerne

Ambita

Finansklagenemnda

Bedriftsforbundet

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Eiendom Norge

EVRY

Finansforbundet

Finans Norge

Finansieringsselskapenes forening

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Handelshøyskolen BI

Huseiernes Landsforbund

IKT Norge

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Juristforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Inkassobyråers Forening

Norsk lensmanns- og politilederlag

Næringslivets Hovedorganisasjon

Protector Forsikring ASA

Tekna Samfunnsutviklerne

Tomtefesterforbundet

Universitetet i Berget, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Til toppen