Høring - Endringer i valgforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2017

Vår ref.: 16/4725

Høringsuttalelser skal avgis digitalt i innsendingsløsningen nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Forslagene følger opp endringene i valgloven som ble vedtatt av Stortinget 13. juni 2016. Dette gjelder beredskapsprosedyre for kommuner som velger å benytte seg av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen, samt endring av frist for innføring i manntallet for norske statsborgere som har bodd i utlandet. Departementet foreslår i tillegg å endre plasseringen av stempelfeltet på stemmeseddelen. 

Med hilsen
Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Sissel Lian
rådgiver

Departementene
Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Registrerte politiske partier
Aftenposten
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Dagbladet
Dagens Næringsliv
Datatilsynet
Den norske Helsingforskomité
Den norske kirke
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Evry
Elevorganisasjonen
Faglig forum for formannskapssekretærer
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Institutt for Samfunnsforskning
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Medietilsynet
MIRA-senteret
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm)
NORDEM
Norges Blindeforbund
Norges forskningsråd
Norges handikapforbund
Norges juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR)
Norsk journalistlag
Norsk pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk rådmannsforum
Norsk Studentorganisasjon
Norsk telegrambyrå
Ombudsmannen for Forsvaret
Posten
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Sametinget
Statens Kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
TV2
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utlendingsdirektoratet
Valgdirektoratet
Valgforum
Verdens Gang

Til toppen