Høring - endringer i valgloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgloven, jf. høringsnotatet under.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2016

Vår ref.: 15/5367

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgloven, jf. høringsnotatet under. 

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er 25. januar 2016.

Høringssvar skal avgis digitalt i høringsløsningen på denne siden.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten kan avgi uttalelse. Alle høringssvarene blir lagt ut på departementets nettsider. Vi ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes videre til underliggende organ, organisasjoner osv. som ikke står på høringslisten.

Med hilsen 

Siri Dolven (e.f.)
fungerende avdelingsdirektør

Benedicte Bergseng Mælan
seniorrådgiver

Høringsnotat (pdf)

Det har blitt oppdaget to mindre feil i høringsnotatet, og vi har derfor lagt ut en ny og oppdatert versjon av høringsnotatet. Det korrigerte høringsnotatet ble lagt ut 3. desember. 

Korrigeringer: 

 • Kapittel 5.6.1: "Stemmer som blir levert torsdag etter postens frister vil kunne videresendes på fredag (rettet fra lørdag) og fortsatt rekke frem til riktig kommune på valgdagen." 
 • Kapittel 8: Korrigert feil nummerering etter "Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen". 

 • Alle departementene
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Fylkesmenn
 • Aftenposten
 • Akademikerne
 • Arbeiderpartiet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barneombudet
 • Brønnøysundregistrene
 • Dagbladet
 • Dagens Næringsliv
 • Datatilsynet
 • Delta
 • Demokratene i Norge
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingforskomite
 • Den norske kirke
 • Den norske Revisorforening
 • Det Liberale Folkepartiet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Elevorganisasjonen
 • Evry
 • Fagforbundet
 • Faglig forum for formannskapssekretærer
 • Fellesforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
 • Foreldreutvalget for grunnskolen
 • Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT
 • Fremskrittspartiet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
 • Helsedirektoratet
 • Høyre
 • Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
 • Konkurransetilsynet
 • Kredittilsynet
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristent Samlingsparti (KSP)
 • KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kystpartiet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Likestillingssenteret
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Mediebedriftenes landsforening
 • Medietilsynet
 • Miljøpartiet De Grønne
 • MIRA-senteret
 • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm)
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • NORDEM
 • Norges Bank
 • Norges Blindeforbund
 • Norges forskningsråd
 • Norges handikapforbund
 • Norges juristforbund
 • Norges kommunerevisorforbund
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
 • Norsk design- og arkitektursenter
 • Norsk Forbund for utviklingshemmede
 • Norsk forening for bolig- og byplanlegging
 • Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR)
 • Norsk journalistlag
 • Norsk pasientforening
 • Norsk pensjonistforbund
 • Norsk presseforbund
 • Norsk redaktørforening
 • Norsk Rikskringkasting
 • Norsk rådmannsforum
 • Norsk Studentorganisasjon
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk Telegrambyrå
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Ombudsmannen for forsvaret
 • Partiet De Kristne
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Posten
 • Riksarkivet
 • Riksrevisjonen
 • Rokkansenteret
 • Rødt
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
 • Sametinget
 • Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
 • Samfunnspartiet
 • Senterpartiet
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Sparebankforeningen
 • Statens helsetilsyn
 • Statens Kartverk
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tillitsmannsordningen i forsvaret, TMO
 • TV2
 • Tverrpolitisk Folkevalgte
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Valgdirektoratet
 • Valgforum
 • Venstre
 • Verdens Gang
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund