Høring - endringer i yrkestransportloven

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i yrkestransportloven. Høringsfrist er 9. mai 2012.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.05.2012

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven).

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf)

Likelydende brev sendt til:

Akademikerne
Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen
Arbeidsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aust-Agder fylkeskommune
Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Datatilsynet
Det norske maskinistforbund
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fiskeri- og kystdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings-, administrasjons-og
kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
HovedorganisasjoneVn irke
HSH
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Justis- og politidepartementet
Kollektivtrafikkforeningen c/o Akershus fylkeskommune
Kommunalo- g regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
KS- Kommunesektorensi nteresse- og
arbeidsgiverorganisasjon
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks-o g matdepartementet
Landsorganisasjoneni Norge
Miljøverndepartementet
Møre og Romsdal fylkeskommune
NHO Transport
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelagfy lkeskommune
Norges Ingeniør- og
Teknologiorganisasjon
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
NSB Nettbuss AS
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådet
Rederienes Landsforening
Regjeringsadvokaten
Rogaland fylkeskommune
Ruter AS
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statsministerens kontor
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Troms Fylkeskommune
Utenriksdepartementet
Vegdirektoratet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold Fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet
Østfold Fylkeskommune

Til toppen