Høring - Etablering av Norsk pasientregister som et personidentifiserbart register

Høringsfrist 20. desember 2005

Se Ot.prp.nr. 49 (2005-06), fremlagt 31. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 20.12.05

Se Ot.prp.nr. 49 (2005-06), fremlagt 31. mars 2006


Høringsnotatet foreligger i pdf-format her

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Departementene
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for Muskelsyke
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
HEMIL-senteret
Hørselshemmedes Landsforbund
Institutt for samfunnsforskning
Institutt for helseledelse og helseøkonomi (UiO)
KITH A/S
Kommunalansattes fellesorganisasjon (KFO)
Konkurransetilsynet
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets sosial- og helsefaghøgskoler
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge
Landsorganisasjonen (LO)
Likestillingssenteret
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt senter for telemedisin
Norges apotekerforening
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges farmaceutiske forening
Norges Fibromyalgiforbund
Norges Forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
Norsk forskerforbund
Norsk forskningsfond
Norsk Homeøpatisk pasientforening
Norsk institutt for by og regionforskning
Norsk kommuneforbund
Norsk pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk psykologforening
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Thyriodeaforbund
Norske Fysioterapeuters forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
NOVA
PRISY (Privatsykehusenes fellesorganisasjon)
Rokkansenteret – Stein Rokkans senter for flerfaglige samfunnsstudier
Rikstrygdeverket
Ryggforeningen i Norge
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse
Statens råd for funksjonshemmede
Sametinget
Senter for kvinneforskning
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
SINTEF Helse
SIRUS
Sosial- og helsedirektoratet
Statens eldreråd
Statens helsetilsyn
Statistisk sentralbyrå
Universitets- og høgskolerådet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Kultur- og kirkedepartementet (29.09.05) – ingen merknader
Olje- og energidepartementet (29.09.05) – ingen merknader
Samferdselsdepartementet (27.09.05) – ingen merknader
Miljøverndepartementet (02.11.05) – ingen merknader
Norsk Thyreoideforening (01.11.05)
Kommunal- og regionaldepartementet (24.11.05) – ingen merknader
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (22.11.05)
Nasjonalt folkehelseinstitutt (24.11.05)
Landsorganisasjonen i Norge (29.11.05)
Ullevål universitetssykehus HF (29.11.05)
Høgskolen i Lillehammer (17.11.05)
Statens legemiddelverk (02.12.05)
Kreftforeningen (05.12.05)
Norges Forskningsråd (06.12.05
Nasjonalforeningen for folkehelsen (15.12.05)
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (09.12.05)
Justis- og politidepartementet (13.12.05)
Landbruks- og matdepartementet (14.12.05) – ingen merknader
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (15.12.05)
Høgskolen i Østfold (12.12.05) – ingen merknader
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (15.12.05)
Norges Farmaceutiske Forening (14.12.05) – Ingen merknader
Statens strålevern (13.12.05)
Helse Vest RHF (15.12.05) – Ingen merknader
Universitetet i Oslo (15.12.05)
Statistisk Sentralbyrå (21.12.05)
Barne- og familiedepartementet (19.12.05) – Ingen merknader
Sametinget (14.12.05)
Norges Diabetesforbund (19.12.05)
Norges Astma og Allergiforbund (15.12.05)
Helse Nord RHF (16.12.05)
Kompetansesenter for IT i helsevesenet (19.12.05)
Pasientombudskollegiet (19.12.05)
SINTEF Helse (19.12.05)
Arbeids- og sosialdepartementet (19.12.05)
Stiftelsen Bergensklinikkene (20.12.05)
Universitets- og høgskolerådet (19.12.05)
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (18.12.05) – Ingen merknader
Sykehuset Østfold HF (11.12.05)
Moderniseringsdepartementet (20.12.05)
Konkurransetilsynet (03.10.05) – Ingen merknader
Universitetet i Tromsø (19.12.05)
Fylkesmannen i Vestfold (12.12.05) – Ingen merknader
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (20.12.05)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (19.12.05)
Den norske lægeforening (19.12.05)
Universitets- og høgskolerådet (19.12.05)
Norsk Psykologforening (20.12.05)
De nasjonale forskningsetiske komiteer (13.12.05)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (19.12.05) – Ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet (21.12.05)
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (20.12.05)
Sosial- og helsedirektoratet (20.12.05)
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (16.12.05)
Utdannings- og forskningsdepartementet (21.12.05)
Regional komite for medisinsk forskningsetikk Sør Norge (16.12.05)
Rikshospitalet HF (19.12.05)
Norges Apotekerforening (20.12.05)
Norsk Revmatikerforbund (20.12.05)
Norsk Sykepleierforbund (05.12.05)
Rusbehandling Midt-Norge (20.12.05)
Sykehuset innlandet HF (20.12.05) – Ingen merknader
Akershus universitetssykehus HF (20.12.05)
Regional komitè for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge (20.12.05)
Utenriksdepartementet (20.12.05)
Arbeidsgiverforeningen NAVO (22.12.05) – Ingen merknader
Forsvarsdepartementet (21.12.04) – Ingen merknader
Helse Sør RHF (28.12.05) – Ingen merknader
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (02.01.06)
Rikshospitalet HF, Radiumhospitalet (20.12.05)
Skadeforebyggende forum (20.12.05)
Helse Nordmøre og Romsdal HF (20.12.05)
Statens helsetilsyn (23.12.05)
N.K.S Kløverinstitusjoner (20.12.05)
Bioteknologinemnda (23.12.05)
Datatilsynet (22.12.05)
St. Olavs Hospital HF (03.01.06)
Haraldsplass Diakonale sykehus (03.01.06) – Ingen merknader
Barneombudet (06.01.06)
Statens institutt for rusmiddelforskning (19.01.06)
Helse Øst RHF (06.01.06)
Universitetet i Bergen (06.01.06)
Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag (04.01.06)
Helsetilsynet i Nordland (20.01.06)