Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - EU-kommisjonens forslag til forordning om balansering av kraftsystemet (electricity balancing)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2017

Vår ref.: 17/1029

Olje- og energidepartementet viser til EU-kommisjons forslag til en forordning om retningslinjer for balansering av kraftsystemet (electricity balancing). Utkastet fikk tilslutning blant representanter fra EUs medlemsland i komitologi i mars 2017, og er oversendt Rådet og Europaparlamentet. Forslaget kan bli endret som følge av dette.

Forslaget til forordning er hjemlet i forordning (EF) nr. 714/2009 om grensekryssende krafthandel, og merket som EØS-relevant fra Kommisjonens side. Departementet vil uavhengig av dette gjøre en selvstendig vurdering av rettsaktens EØS-relevans.

Departementet ønsker innspill til det videre arbeidet med forslaget til forordning, herunder synspunkter på forhold som gjør seg spesielt gjeldende for Norge. I samsvar med utredningsinstruksen punkt 3-3 sendes forslaget på høring.

Eventuelle spørsmål om innholdet i forslaget kan rettes til underdirektør Henriette Nesheim ([email protected] tlf. 22246288) eller rådgiver Kjersti Knudsen Aarrestad ([email protected] tlf. 22246232).

Frist for uttalelser er torsdag 10. august 2017.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og last opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til: [email protected]. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør                                                              Lasse Vanne

                                                                                          underdirektør 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

EnergiNorge

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norwea

Energibrukerne

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Virke

Til toppen