Høring - EU-kommisjonens grønnbok om finansiell tjenesteyting overfor forbrukere - KOM (2007) 226

Resultat: Brev til EU Kommisjonen av 16. juli 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2007

Vår ref.: 07/2546 FM AlB

Høring - EU-kommisjonens grønnbok om finansiell tjenesteyting overfor forbrukere - KOM (2007) 226


EU-kommisjonen la 2. mai 2007 frem en grønnbok om finansiell tjenesteyting overfor forbrukere (retail financial services). I grønnboken peker Kommisjonen på konkrete forhold som etter Kommisjonens oppfatning tilsier at det fortsatt er potensial for større integrasjon når det gjelder finansiell tjenesteyting i forbrukermarkedet i det indre markedet, samtidig som konkurransen på enkelte områder synes utilstrekkelig. Kommisjonen presenterer videre sine målsettinger for EU’s forbrukerpolitikk på området for finansielle tjenester, og enkelte forslag til tiltak.

Formålet med grønnboken, og høringen av denne, er å utvide Kommisjonens forståelse av de problemer som i dag møtes av næringen og forbrukerne selv på dette området. Resultatene fra høringen vil, sammen med eventuelle forslag til tiltak, inkorporeres i Kommisjonens endelige rapport om ”Single Market Review”, som er tenkt publisert til høsten. Mer informasjon om prosjektet kan finnes på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

Kommisjonen har bedt om innspill til grønnboken innen 16. juli 2007. Kommisjonen ønsker både innspill av generell karakter til grønnbokens innhold, og også tilbakemelding på de mer konkrete spørsmål som er gitt.

Finansdepartementet mener det vil kunne være aktuelt å komme med innspill til grønnboken, og sender derfor denne ut på høring. Det bes om at høringsinstansenes eventuelle merknader til grønnboken sendes Finansdepartementet innen 20. juni 2007, gjerne per e-post til alexander.behringer@fin.dep.no.

Departementet tar også gjerne imot kopier av eventuelle merknader som interesseorganisasjoner og andre sender direkte til Kommisjonen.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg

EU-kommisjonens grønnbok kan lastes ned i pdf-versjon her.

Høringsinstanser


Departementene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Den norske Dommerforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norsk Tillitsmann ASA
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen