Høring - Europakommisjonens meddelelse "Renewable Energy Road Map" - COM(2006)848final

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2007

Europakommisjonen la 10. januar 2007 frem en bred ”energipakke” med mål om å etablere en ny energipolitikk for Europa. Tiltakene i energipakken søker å bekjempe klimaendringene, sikre EUs forsyningssikkerhet og fremme konkurransedyktigheten. Meddelelsen om et veikart for fornybar energi (”Renewable energy Road Map”- COM(2006)848final inngår i denne pakken.

Energipakken diskuteres nå i både Ministerrådet og Europaparlamentet.
Etter fremleggelsen av energipakken ble denne behandlet under rådsmøtet 15. februar mellom EUs energiministre. Spørsmålene vil videre drøftes i Det Europeiske Råd (DER) i mars og ved neste energiministermøte 6. juni.

Vår ref.:

Høring - Europakommisjonens meddelelse "Renewable Energy Road Map" –COM(2006)848final


Europakommisjonen la 10. januar 2007 frem en bred ”energipakke” med mål om å etablere en ny energipolitikk for Europa. Tiltakene i energipakken søker å bekjempe klimaendringene, sikre EUs forsyningssikkerhet og fremme konkurransedyktigheten. Meddelelsen om et veikart for fornybar energi (”Renewable energy Road Map”- COM(2006)848final inngår i denne pakken.

Energipakken diskuteres nå i både Ministerrådet og Europaparlamentet.
Etter fremleggelsen av energipakken ble denne behandlet under rådsmøtet 15. februar mellom EUs energiministre. Spørsmålene vil videre drøftes i Det Europeiske Råd (DER) i mars og ved neste energiministermøte 6. juni.

Det er ventet at Europakommisjonen vil komme med ny lovgivning i annen halvdel av 2007. Ifølge Kommisjonen vil denne lovgivningen bygge på og styrke det eksisterende rettslige rammeverket. Den pågående debatt om fornybar energi er særlig knyttet til formatet på tallfestede mål for fornybar energi og fremtidig innretning av lovgivning.

Ny lovgivning på dette feltet kan ha relevans for EØS-avtalen og virkemidler av betydning for det indre marked og bærekraftig energi.

Det er Olje- og energidepartementets oppfatning at det derfor vil være formålstjenelig med foreløpige reaksjoner. Det bes om at eventuelle synspunkter på Kommisjonens meddelelse er departementet i hende innen 2. april 2007. Departementet vil også komme tilbake til saken når en ser konkrete forsalg fra Kommisjonen om ny lovgivning.

Europakommisjonens meddelelse følger vedlagt. Meddelelsen er også tilgjengelig på EUs hjemmesider; http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm. Her finnes også de resterende dokumentene som inngår i EUs energipakke.

 

Med hilsen


Johan Vetlesen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                          Tone Wroldsen
                                                                          førstekonsulent


Vedlegg


 

Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund

Prosessindustriens Landsforening

Teknologibedriftenes Landsforening

Nordpool

Framtiden i våre hender

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Statoil ASA

Statnett SF

Statkraft SF

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker - SRN

Oljeindustriens Landsforening

Oljedirektoratet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Hydro ASA

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Naturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Miljøverndepartementet

Miljøstiftelsen Bellona

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landsorganisasjonen i Norge

Kommunenes Sentralforbund

Forum for strategisk Nettutvikling

Enova SF

Energibedriftenes Landsforening

Til toppen