Høring av Europakommisjonens forslag til direktiv om meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette Europakommisjonens forslag til direktiv KOM(2016) 821 om direktiv om meldeplikt for tillatelseordninger og krav til tjenestevirksomhet. Direktivet erstatter eksisterende regler om meldeplikt i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.04.2017

Departementene

 

Brønnøysundregistrene
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Helsedirektoratet
Justervesenet
Mattilsynet
Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet
Statens jernbanetilsyn
Statens vegvesen Vegdirektoratet

Advokatforeningen

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Europabevegelsen

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nei til EU

Norges Juristforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Departementene

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finanstilsynet

Helsedirektoratet

Justervesenet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Statens jernbanetilsyn

Statens vegvesen Vegdirektoratet

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Europabevegelsen

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Nei til EU

Norges Juristforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)