Høring av Europakommisjonens forslag til direktiv om meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette Europakommisjonens forslag til direktiv KOM(2016) 821 om direktiv om meldeplikt for tillatelseordninger og krav til tjenestevirksomhet. Direktivet erstatter eksisterende regler om meldeplikt i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.04.2017