Høring - Europakommisjonens melding om EUs energiunion

Europakommisjonen har lagt frem en melding om EUs energiunion. Med energiunionen tar Kommisjonen grep for å etablere en helhetlig og langsiktig energipolitikk for EU.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2015

Vår ref.: 15/183

Europakommisjonen har lagt frem en melding om EUs energiunion. Med energiunionen tar Kommisjonen grep for å etablere en helhetlig og langsiktig energipolitikk for EU. Meldingen vil nå bli gjenstand for drøftelser i Rådet frem mot et sannsynlig vedtak medio 2015.

EU er vårt viktigste marked og mye av regelverket berører oss direkte gjennom EØS-avtalen. Olje- og energidepartementet ønsker derfor innspill til meldingen, med henblikk på løpende norske posisjoner. Høringsfristen er satt til 24. mars, men innspill tas gjerne imot innspill så fort som mulig.

Meldingen om EUs energiunion ligger på Europakommisjonens hjemmeside, sammen med en del tilhørende dokumenter: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no 

Uttalelser er offentlige etter Offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Ragnar Semundseth på tlf: 22 24 61 60.

Med hilsen    

                                                                    

Johan Vetlesen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Ragnar Semundseth

                                                                                          seniorrådgiver

Meldingen om EUs energiunion ligger på Europakommisjonens hjemmeside, sammen med en del tilhørende dokumenter:

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/