Høring - evaluering av satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren

Høring - evaluering av satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2011

Vår ref.:

1. BAKGRUNN
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Nærings- og handelsdepartementet (NHD) lanserte i 2007 en felles femårig satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Satsingen har nå vært evaluert og sendes med dette på en bred høring.

Satsingen har hittil særskilt lagt vekt på utvikling av nye og innovative løsninger innenfor områdene IKT og medisinsk-teknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten. Satsingen gjennomføres av de regionale helseforetakene, i samarbeid med virkemiddelapparatet representert ved Helsedirektoratet/InnoMed, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Satsingen tar utgangspunkt i eksisterende virkemidler og er bl.a. blitt fulgt opp med tiltak for å øke bruken av Innovasjon Norges offentlige forsknings- og utviklingskontrakter i helse- og omsorgssektoren og en styrking av InnoMed. InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren, forankret i Helsedirektoratet.

Endringer i helse- og omsorgssektoren tar tid. Regjeringen uttrykte derfor i St. meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge at den vil forlenge satsingen på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren til 10 år og utvide den til også å omfatte forskningsbasert innovasjon, samt omsorgssektoren. Det ble forutsatt en positiv halvveisevaluering.

Hovedformålet med evalueringen var å få vurdert effekten og innrettingen av satsingen.  Oppdragsbrevet følger til orientering vedlagt. Etter en anbudskonkurranse ble oppdraget tildelt Damvad AS (i samarbeid med Oslo Economics). Ferdigstilt evaluering forelå 22. mars 2011.

Evalueringsrapporten er å finne på NHD og HODs nettsider (http://www.nhd.no og http://www.hod.no) under Høringer. (Finnes under fanen Dokumenter).

2. HOVEDFUNN
Hovedfunn
Evalueringens overordnede konklusjon er at satsingen har hatt stor betydning for å få skapt en felles nasjonal dagsorden om økt fokus på innovasjon i helsesektoren.

Evaluator vurderer at satsingen har skapt merverdi på følgende områder:

• Synlighet om behov, utfordringer og løsninger innenfor innovasjon i helsesektoren
• Felles strategiske visjoner og handlingsplaner blant sentrale aktører i helsesektoren
• Felles ramme for prioritering av innsatsen hos departementer, virkemiddelaktører og utførende aktører i helsesektoren
• Adferdsendring blant aktører i helsesektoren i retning av koordinering, felles aktiviteter osv.

Evaluator vurderer imidlertid at de styringsmessige, strukturelle og adferdsmessige endringene som satsingen har medført, kun i noen grad har hatt betydning for faktisk innovasjonsaktivitet i konkrete prosjekter, bl.a. grunnet at satsingen ikke har virket lenge nok. Evaluator fremhever at det allerede foregår mye annen innovasjonsaktivitet som skaper verdi i helsesektoren. Samtidig mener evaluator at analysen av prosjektene tyder på at det er en lang rekke barrierer, som nødvendiggjør en fortsatt innsats for å understøtte innovasjon i helsesektoren.

Evaluator mener videre at det er behov for mer synlige og sterkere styringsinsentiver og større bruk av finansielle og innovasjonspolitiske virkemidler på tvers av virkemiddelaktørene for å oppnå vesentlig innovasjon i helsesektoren.

3. ANMODNING OM INNSPILL
Vi ber om kommentarer til de anbefalinger og konklusjoner som fremkommer i evalueringen. Vi ber særskilt om kommentarer til evaluators anbefalinger om forslag til videre utvikling av den pågående satsingen. Dersom høringsinstansen er uenig i anbefalingen, så ønsker vi en begrunnelse for dette. 
Også virksomheter som ikke står på høringslisten er velkomne til å gi innspill. De regionale helseforetakene bes om å trekke inn underliggende helseforetak i høringen.

4. HØRINGSFRIST
Frist for oversendelse av kommentarer og innspill settes til 01. september 2011.
Høringsinnspill sendes til postmottak@nhd.dep.no.

Med hilsen

Bent Sunde (e.f.)                                      Maiken Engelstad
avdelingsdirektør                                      avdelingsdirektør
Nærings- og handelsdepartementet             Helse- og omsorgsdepartementet

Abelia 
Akademikerne 
Arbeids- og velferdsdirektoratet -- NAV 
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER 
Autismeforeningen i Norge 
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet 
Barneombudet 
Bedriftsforbundet 
Campus Kjeller AS 
Cerebral Parese foreningen 
Coventure AS 
Datatilsynet 
De regionale helseforetakene 
Demensforeningen 
Den Norske Advokatforening 
Den norske Dommerforening 
Den norske Helsingforskomiteen 
Den norske Jordmorforening 
Den norske Kreftforening 
Den norske legeforening 
Den norske tannlegeforening 
Departementene 
Det norske Diakonforbund 
Direktoratet for nødkommunikasjon 
Fagforbundet 
Fellesorganisasjonen FO 
Foreningen for innovasjonsselskaper 
Foreningen for innovasjonsselskaper er i Norge -- alle medlemmer 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
Fylkeskommunene 
Fylkesmennene 
Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG) 
Helse- og sosialombudet i Oslo (eldreombudet) 
Helsedirektoratet 
Helsetilsynet i fylkene 
Hospiceforum Norge 
HSH 
Human Rights Service (HRS) 
Høyskolene 
IKT Norge 
Innomed 
Innovasjon Norge 
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) 
Inven2 AS 
Kirkens Bymisjon 
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) 
Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH) 
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) 
KS 
Landsforeningen for private sykehus (PRISY) 
Landsforeningen for trafikkskadde 
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende 
Landslaget for offentlige pensjonister 
Landsorganisasjonen i Norge 
Legeforeningens forskningsinstitutt 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Likestillingssenteret 
LMI – legemiddelindustrien  
Medborgernes Menneskerettighets kommisjon 
Mental Helse Norge 
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner 
Nasjonal kompetanseenhet om minoritetshelse 
Nasjonalforeningen for folkehelsen 
Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
Nettverket for Private helsevirksomheter 
NGO – forum for menneskerettigheter v/Den norske Helsingforskomiteen 
Nordea Pensjonistforening 
Nordic Innovation Centre  
Norges Astma- og Allergiforbund 
Norges Blindeforbund 
Norges Diabetesforbund 
Norges Døveforbund 
Norges Farmaceutiske Forening 
Norges Fibromyalgiforbund 
Norges forskningsråd 
Norges Handikapforbund 
Norges Juristforbund 
Norges Optikerforbund 
NorInnova Technology Transfer AS 
Norsk audiografforbund 
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 
Norsk Barnevernsamband 
Norsk biotekforum  
Norsk Designråd 
Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge 
Norsk Ergoterapeutforbund 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
Norsk Fysioterapeutforbund 
Norsk Helse- og Sosiallederlag 
Norsk Helse- og velferdsforum 
Norsk Helsenett SF 
Norsk Helsesekretærforbund 
Norsk Homøopatisk pasientforening  
Norsk industri  
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)  
Norsk Kiropraktorforening 
Norsk Manuellterapeutforening 
Norsk Palliativ forening 
Norsk Pasientforening 
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 
Norsk Pensjonistforbund 
Norsk Presseforbund 
Norsk Psykiatrisk Forening 
Norsk Psykologforening 
Norsk Radiografforbund 
Norsk Redaktørforening 
Norsk Revmatikerforbund 
Norsk senter for elektronisk pasientjournal 
Norsk senter for menneskerettigheter 
Norsk Sykepleierforbund 
Norsk Tannpleierforening 
Norsk Tjenestemannslag (NTL) 
Norske Fotterapeuters Forbund 
Norske Kvinners Sanitetsforening 
NOVA 
Næringshagene i Norge 
Næringslivets hovedorganisasjon 
Opus Systemer AS 
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) 
Organisasjonen Voksne for Barn 
Oslo Cancer Cluster 
Pakistansk studentforening 
PARAT 
PARAT-Helse 
Pasientskadenemnda 
Patentstyret 
Politidirektoratet 
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund 
Redd Barna 
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - RBUP 
Regjeringsadvokaten 
Ressurssenter for pakistanske barn 
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO) 
Riksadvokaten 
Rådet for psykisk helse 
Sametinget 
Samtlige forskningsinstitutter 
Samtlige kommuner 
Samtlige pasientombud 
Samtlige TTO-er 
Selskapet for industrivekst SF 
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger 
Seniorsaken i Norge 
Senter for medisinsk etikk, SME 
Senter for seniorpolitikk 
SINTEF Teknologi og samfunn 
SINTEF-Helse 
Sinvent AS 
Småbedriftsforbundet 
Standard Norge 
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 
Statens Helsepersonellnemnd 
Statens helsetilsyn 
Statens legemiddelverk 
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 
Statens seniorråd 
Stiftelsen Menneskerettighetshuset 
Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
Sysselmannen på Svalbard 
Tieto 
ULOBA 
Ungt Entreprenørskap 
Universitetene 
Universitets- og høyskolerådet 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)