Høring - evaluering av tilskuddsordningene for minoritetsmedier

Medietilsynet har på oppdrag fra departementet foretatt en evaluering av tilskuddsord-ningene for minoritetsmedier, inkl. tilskuddet til minoritetsspråklige publikasjoner og lokalkringkastingsformål. Medietilsynets utredning følger vedlagt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2010

Medietilsynet har på oppdrag fra departementet foretatt en evaluering av tilskuddsord-ningene for minoritetsmedier, inkl. tilskuddet til minoritetsspråklige publikasjoner og lokalkringkastingsformål. Medietilsynets utredning i pdf-format.

Vår ref.: 2008/00137 ME/ME2

Høring - evaluering av tilskuddsordningene for minoritetsmedier

Medietilsynet har på oppdrag fra departementet foretatt en evaluering av tilskuddsord­ningene for minoritetsmedier, inkl. tilskuddet til minoritetsspråklige publikasjoner og lokalkringkastingsformål. Medietilsynets utredning følger vedlagt.

Kulturdepartementet gjør oppmerksom på at departementet ikke har tatt stilling til for­­­slagene i rapporten, inkludert forslagene om budsjettøkninger. Vi understreker at det først og fremst vil bli aktuelt med en omlegging av ordningene innenfor nåværende bud­­sjettramme. Forslagene vil for øvrig bli sett i sammenheng med mediestøtte­utvalgets generelle gjennomgang av økonomiske virkemidler på mediesektoren.

Høringssaken er også lagt ut på Internett, se http://www.regjeringen.no/kkd.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør legges fram for ev. underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også avgi høringsuttalelse.

Kulturdepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 1. desember 2010.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Nina Økland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Ellen Skjærsaker Tauland
                                                                                avdelingsdirektør

 

Vedlegg

Kopi: Medietilsynet

 

Høringsinstanser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Justisdepartementet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Innvandrernes landsorganisasjon
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Landslaget for lokalaviser
Mediebedriftenes landsforening
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner

 

Til toppen