Høring - forskrift til ny statistikklov

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift til ny statistikklov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2020

Vår ref.: 19/2764

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift til ny statistikklov.

Forslaget til forskrift gjelder Statistisk sentralbyrås tilgjengeliggjøring av opplysninger for bruk til statistiske resultater og analyser, herunder forskning. I tillegg gjelder forslaget nivået på, og utmålingen av, tvangsmulkt ved manglende oppfyllelse av opplysningsplikt gitt av Statistisk sentralbyrå.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er fredag 20. november 2020. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

 

Øystein Schønberg-Grevbo e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                  Tonje Lauritzen
                                                                                  seniorrådgiver

 

Abelia

Akademikerne

Alle departementene

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Bioteknologirådet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Eiendom Norge

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Forskningsstiftelsen Fafo

Frischsenteret

Handelshøyskolen BI

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning

Konkurransetilsynet

KS

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Nord universitet

NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet

NORCE – Norwegian research centre

Norges Bank

Norges Forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges vassdrags- og energidirektorat

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

NIFU - Norsk institutt for studier av innovasjon og forskning

Norsk journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk redaktørforening

Norske finansanalytikeres forening

NSD – Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Næringslivets hovedorganisasjon

Oljedirektoratet

Oslo Børs

Oslo Met - storbyuniversitetet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Regelrådet

Riksrevisjonen

Sintef

Skattedirektoratet

Statens Kartverk

Statens vegvesen – Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Teknologirådet

Tolldirektoratet

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund