Høring - Forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2013

Vår ref.:

Vår ref. 13/686

Olje- og energidepartementet sender forslag til forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven på høring.

I forbindelse med oppfølgingen av nettmeldingen, ble det foretatt endringer i energiloven. Det vises til Prop. 41 L (2012-2013), Innst. 161 L (2012-2013) og Lovvedtak nr. 34 (2012-2013). Endringsloven ble sanksjonert ved kgl. res. 11.1.2013 og trådte i kraft 15.1.2013.

Endringsloven forutsetter at det defineres nærmere i forskrift hvilke saker som omfattes av de nye bestemmelsene om konseptvalg og ekstern kvalitetssikring, samt i hvilke saker vedtaksmyndigheten etter energiloven skal ligge hos Kongen i statsråd.

Det er fastsatt en veileder om konseptvalgutredninger og ekstern kvalitetssikring av store kraftledningssaker. Veilederen er tilgjengelig på departementets hjemmesider (regjeringen.no/oed). Veilederen er ikke på høring.

Dokumentene finnes på departementets hjemmeside under ”Høringer”:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer.html?id=2048        

Det bes om eventuelle merknader innen mandag 20. mai 2013. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Tollef Taksdal (22 24 61 71) eller fagdirektør Helga Stenseth (22 24 63 41).

Med hilsen

 

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Carl Fredrik Ekeberg

                                                                                          rådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Bergen Energi AS

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz ASA

El & IT forbundet

EnergiNorge

Energiveteranene

Enova SF

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Hovedorganisasjonen Virke

KanEnergi AS

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norwea

Oljedirektoratet

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statskog SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Zero Emission Resource Organisation

Til toppen