Høring - Forskrift om ekstraordinært valg til kommunestyre i nye Færder kommune

Departementet sender med dette på høring forslag til forskrift om gjennomføring av ekstraordinært valg til kommunestyre i Færder kommune 2017.

Status: På høring

Høringsfrist: 16.01.2017

Vår ref.: 16/3610

Høringsuttalelser skal avgis digitalt i innsendingsløsningen nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Gjennomføring av valg reguleres av valgloven med forskrifter. Forskriften som nå sendes på høring inneholder de presiseringer og unntak som er nødvendige for å tilpasse regelverket til at Tjøme og Nøtterøy kommuner kan avholde ekstraordinært kommunestyrevalg til nye Færder kommune parallelt med stortings- og sametingsvalget i 2017. Etter at forskriften er fastsatt, vil departementet også sende ut en veiledning for regelverkstolkning i forbindelse med dette valget.  

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.) 
avdelingsdirektør

Sissel Lian
rådgiver

Nøtterøy kommune

Tjøme kommune

Vestfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Vestfold

Valgdirektoratet

Til toppen