Høring - forskrift om endring av forskrift 29. mars 2007 nr 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf)

Offentlige

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Sametinget
Statens forurensningstilsyn
Statens naturoppsyn
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Fylkeskommunen i Finnmark
Fylkeskommunen i Troms
Fylkeskommunen i Nordland
Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag
Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal
Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane
Fylkeskommunen i Hordaland
Fylkeskommunen i Rogaland
Fylkeskommunen i Aust Agder
Fylkeskommunen i Vest Agder
Fylkeskommunen i Telemark
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Telemark
Sametinget
 
Næringsorganisasjoner/interesseorganisasjoner

Bellona
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Greenpeace
Havforskningsinstituttet
Kommunenes Sentralforbund
LO v/ Fellesforbundet
NHO
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norsk institutt for naturforskning
Norske lakseelver
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Sparebankforeningen
Veterinærinstituttet
WWF

 

Til toppen