Høring - Forskrift om endring av Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning og Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Forslaget innebærer endringer i Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning FOR 2002-10-11 nr 1148 og Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere FOR 1998-09-16 nr. 936. Kunststudenter som har påbegynt sin utdanning i 2010 eller tidligere, berøres ikke av endringsforslaget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2011

Resultat:

Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning ble endret ved forskrift av 27. april 2012 nr 368.

Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere ble endret ved forskrift av 27. april 2012 nr 367.

Vår ref.: 2007/05376 KA ILK:lod

Forskrift om endring av Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning og Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere - høring

Kulturdepartementet sender med dette til høring et utkast til endring av ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Endringsforslaget ble varslet i brev fra departementet av 4. april 2011 til utdanningsinstitusjonene. Forslaget innebærer endringer i Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning FOR 2002-10-11 nr 1148 og Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere FOR 1998-09-16 nr. 936. 

Kunststudenter som har påbegynt sin utdanning i 2010 eller tidligere, berøres ikke av endringsforslaget.

Bakgrunn
 
Ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning ble opprettet
i 2002. Forskriften er blitt til på bakgrunn av de føringer og budsjettmessige
rammer som ble gitt av Stortinget. Det vises spesielt til Stortingets vedtak
ved behandling av St.meld. nr 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett, jf. Inst. S. nr. 337 (2000-2001):

”Stortinget ber Regjeringa gjere framlegg om å innføre eit etableringsstipend basert på gjennomførd utdanning for bildekunstnarar, ballettkunstnarar, kunsthandverkarar og diplomgraden for komposisjon og direksjon. Det er ein føresetnad at stipendet vert tildelt alle ferdig uteksaminerte studentar som går inn i yrket.”

Den forskrift som senere ble utarbeidet, gir avgangsstudenter ved særskilt oppregnede utdanningsinstitusjoner automatisk rett til stipend etter avsluttet eksamen. Stipendet er i 2011 på kr 23 674 per år normert studietid, dvs. kr 71 022 for bacheloreksamen og kr 47 348 for mastereksamen. Det er bevilget 15,844 mill. kroner til ordningen over statsbudsjettet i 2011, kap. 321 post 72  Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning.

I 2010 så fordelingen av bevilgningen slik ut:

Stipend basert på gjennomført kunstutdanning 2010 fordelt på kunstnergrupper

Kunstnergruppe 

   Beløp       

% av totalbeløp 

Antall 

% av totalt antall

Billedkunstnere,
kunsthåndverkere
og fotografer

9 949 527

70,1 %

166

71,9 %

Musikere, sangere
og dirigenter 

186 408

1,3 %

6

2,6 %

Komponister

46 602

0,3 %

1

0,4 %

Skuespillere og dukkespillere 

349 515

2,5 %

5

2,2 %

Scenografer og kostymetegnere 

279 612

2,0 %

4

1,7 %

Dansekunstnere 

3 378 645 

23,8 %

49

21,2 %

SUM 

14 190 309

100,0 %

231

100,0 %

    
Det er en rekke utfordringer knyttet til ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Det er mange flere kunstnere som har problemer med overgangen til yrkeslivet enn de som omfattes av gjeldende ordning. Blant annet er kandidater som har utdannelse fra utlandet, ikke inkludert i ordningen selv om de etablerer seg i Norge etter endt utdanning. Det samme gjelder utenlandske statsborgere som er utdannet i Norge og som etter avsluttede studier etablerer seg i Norge. Lovavdelingen har vurdert dette siste slik at det trolig er et brudd på etableringsfriheten etter EØS-avtalen art. 31.

Gjeldende forskrift ble sendt på høring i 2009 blant annet med forslag om inkludering av et bachelorprogram i scenografi ved Kunsthøgskolen i Oslo og et
bachelorprogram i samtidskunst ved Universitetet i Tromsø. I
høringsrunden kom det fram en rekke forslag til ytterligere utvidelser av
ordningen.

I en situasjon hvor antallet studieplasser til kunstutdanning har økt betydelig og hvor stadig flere ønsker å bli kunstnere, er det enda viktigere enn før at de stipendordningene vi har treffer der behovet er størst. Vi vet at mange som tar kunstutdanning i dag velger å gå inn i ulike typer arbeidstakerforhold etter endt utdanning, enten fordi de ønsker det selv eller fordi de kunstneriske markedene ikke kan absorbere alle de som ønsker å etablere seg som kunstnere.

Telemarkforskning-Bøs rapport om kunstnernes levekår anslår antallet kunstnere i Norge til å være ca. 19 000, og at den genuine veksten i antall kunstnere fra 1994 til 2006 har vært på drøyt 30 pst. Både kunstnermeldingen lagt frem av Jagland-regjeringen i 1997, og kulturmeldingen fra 2003 av regjeringen Bondevik II, slår fast at kulturpolitikken ikke kan inneholde en automatisk økonomisk vekst som følger veksten i antallet kunstnere. Noe slikt er det ingen yrkesgrupper i samfunnet som har garantier om.

Departementet har vurdert mulige justeringer av den eksisterende ordningen, men har kommet til at et slikt alternativ uansett ikke vil gi noen tilfredsstillende løsning på de nevnte utfordringene ved ordningen. Vi mener derfor at det beste alternativet er å etablere en ny søknadsbasert ordning.

Departementet ønsker at bevilgningen til kunstnerformål skal forbeholdes kunstnere som går inn i yrket. Departementet mener derfor at søkere som skal motta stipend fra denne ordningen, må ha til hensikt å etablere seg i yrket og at dette må fremgå av søknaden. Det foreslås også at det må avlegges rapport om bruk av pengene.

Departementet anbefaler at ny ordning implementeres i det søknadssystemet vi har i dag for statens stipend og garantiinntekter som allerede er vel utprøvd. Det tas sikte på at søknadsbehandling til en ny ordning vil kunne starte høsten 2012, og at første tildeling blir våren 2013. Det foreslås derfor at nødvendige endringer i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere vil tre i kraft fra og med 2012.

De som har påbegynt sin utdanning i 2010 eller tidligere, vil ha rett til stipend etter gammel ordning. De siste studentene som har rett til stipend etter gammel ordning, vil normalt være uteksaminert henholdsvis i 2012 (de som har påbegynt masterutdanningen i 2010)og i 2013 (de som har påbegynt bachelorutdannning i 2010). De som bruker lenger tid av ulike årsaker, må etter dette forslaget senest ha avsluttet sin utdanning i 2014 for å ha krav på stipend etter gammel ordning. Det er lagt opp til at gjeldende forskrift oppheves fra 1. januar 2015.

De som kan søke på ny ordning er i første omgang utenlandsstudenter og andre studenter som ikke omfattes av gammel ordning og som avslutter sin utdanning i 2012. Det er ikke lagt opp til at forskriften får tilbakevirkende kraft. Dette er det samme prinsippet som ble lagt til grunn da ordningen ble innført, og det er et generelt prinsipp som departementet normalt ikke avviker fra.
 
Studenter ved utdanningsinstitusjoner som er inkludert i gjeldende ordning, og som har påbegynt bachelor- eller masterutdanning i 2011 eller senere, vil kunne søke på ny ordning når de blir ferdige, normalt i 2013 og 2014. 

Forslag til ny ordning – diversestipend og arbeidsstipend for nyutdannede kunstnere

Departementet foreslår to typer stipend for nyutdannede kunstnere:

  • et diversestipend på inntil kr 70 000 (til dekning av etableringskostnader mv.) Prioritering av søknadene skal være basert på formål som har med etablering eller utøving av yrket å gjøre, jf. dagens diversestipend. Maksbeløpet vurderes i forbindelse med utsendelse av kvotebrev.

 

  • et seksmåneders skattepliktig arbeidsstipend til prosjekt eller fordypning jf. dagens arbeidsstipend. Departementet er opptatt av at det bør være mulig å søke på stipend for nyutdannede til prosjekt eller fordypning og ikke bare til dekning av etableringskostnader mv. Med utgangspunkt i stipendbeløpet for det helårlige arbeidsstipend vil stipendbeløpet for et seksmåneders arbeidsstipend for nyutdannede være kr 95 000. Et alternativ til dette forslaget er opprettelse av flere arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere som øremerkes nyutdannede.

Det legges opp til at det skal være mulig å søke på, og få tildelt, begge stipendene samtidig.

Departementet har i dette forslaget lagt vekt på at organisasjonene har prioritert stipend med lavere beløp framfor større stipend slik at midlene kan komme flere kunstnere til gode. Vi ber likevel om at organisasjonene særskilt uttaler seg om man i stedet for å etablere et seksmåneders arbeidsstipend for nyutdannede kunstnere heller bør opprette flere arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere som øremerkes nyutdannede kunstnere. Det vil være mindre administrative kostnader ved en slik løsning og dette er derfor å foretrekke sett fra et administrativt synspunkt.

Departementet mener ellers at forslaget åpner opp for stor grad av fleksibilitet. Organisasjonene har uttrykt ønske om mest mulig frihet mht. fordelingen av beløpskvotene som settes av til dette formålet. Vi ser derfor for oss at organisasjonene også skal ha et ord med i laget når det gjelder prioriteringen mellom antall diversestipend for nyutdannede og antall nye arbeidsstipend.

Departementet har vurdert å knytte stipendbeløpene til økningen i basisstøtten i Lånekassen, men har kommet til at dette ikke vil være hensiktsmessig. Disse stipendene er ikke å betrakte som utdanningsstipend. Det vises også til at årsbeløpet for stipend basert på gjennomført kunstutdanning har økt med ca. 10 % siden opprettelsen i 2002, mens statens arbeidsstipend har økt med 30 % i samme periode.

Ordningen foreslås regulert gjennom Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Det foreslås et nytt pkt. 16 Diversestipend for nyutdannede kunstnere og pkt. 17 Arbeidsstipend for nyutdannede kunstnere.  Det betyr blant annet at ordningen administreres av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere og at bestemmelsene i forskriftens Del II Fellesbestemmelser, kommer til anvendelse. Felles søknadsfrist vil være 15. oktober og tildelingsvedtak treffes normalt senest i mars året etter. Dette gir mulighet til å se tildelingene i sammenheng og å unngå dobbeltbehandling av søknader.

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter foreslår hvert år kvoter til de ulike kunstnergruppene som sendes på høring før departementet fastsetter endelig kvotefordeling. Kvotefordelingen mellom kunstnergruppene vil være gjenstand for særskilt fastsettelse hvert år på samme måte som for de andre stipendordningene.
De tre gruppene i det visuelle feltet (billedkunstnere, fotografer og kunsthåndverkere) samt dansekunstnerne mottar i dag mer enn 90 % av bevilgningen til stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Disse gruppene vil være sterkt prioritert også ved innføring av en ny ordning. Det legges også opp til en fordeling til enkelte av de øvrige kunstnergrupper som har tilsvarende problemer med overgangen til yrkeslivet.
I St.prp. nr 1 (2012-2013) vil det bli lagt opp til noe økning av den samlede bevilgning til de to ordningene som skal fange opp de kunstnergrupper som tidligere ikke har hatt krav på stipend etter gjeldende forskrift og som avslutter sin utdanning i 2012.

Nærmere kriterier

  • Krav om kunstutdanning på høyere nivå.

Som et grunnvilkår foreslås at søkere på søknadstidspunktet må være uteksaminert fra høyere kunstutdanning i Norge eller i utlandet. Med høyere kunstutdanning menes bachelor- eller masterutdanning som utdanner profesjonelle kunstnere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.  

  • Stipendet tildeles bare én gang. Det kan også normalt bare søkes på stipendet én gang.

Det foreslås at man normalt bare kan søke på stipendet én gang. Når det legges opp til en meget høy tildelingsprosent, vil dette med stor sannsynlighet fange opp de som har en realistisk plan om å etablere seg i yrket. Det har ikke noen betydning om man søker etter avsluttet bachelorutdanning eller avsluttet masterutdanning; man får uansett ikke stipend for nyutdannede mer enn én gang.
Dersom man allerede er tatt opp til masterutdanning skal søknaden avvises, dvs. ikke realitetsbehandles. Da kan man søke på nytt etter avsluttet mastereksamen.
Dersom man får avslag etter avsluttet bachelorutdanning og så senere velger å ta en masterutdanning, skal man etter dette forslaget kunne søke på nytt etter avsluttet masterutdanning.

Det legges med andre ord ikke opp til å skille mellom bachelor- og masterkandidater i søknadsprosessen.  På bakgrunn av opparbeidede ferdigheter kan det likevel tenkes at masterstudenter vil ha større sannsynlighet for å få stipend for nyutdannede kunstnere.

  • Krav om at søknad normalt må være innsendt innen 15. oktober det samme året som utdanningen er avsluttet.

Det foreslås at man må søke på stipendet senest innen 15. oktober det året man avslutter sin utdanning. I forskriftsutkastet er det tatt inn en setning om at det også kan søkes det påfølgende år. Vi ber imidlertid om at høringsinstansene særskilt uttaler seg om fristen for innsendelse av søknad.

  • Dersom man tidligere har mottatt stipend etter gammel ordning, kan man ikke få stipend etter ny ordning.

Kulturdepartementet ber om høringssvar til det vedlagte utkast innen 20. desember 2011.

Svar sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.

 

Med hilsen


Tore Aas-Hanssen e.f.
avdelingsdirektør

Inger Lise Kurseth
seniorrådgiver

 

UTKAST


UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM STIPEND BASERT PÅ
GJENNOMFØRT KUNSTUTDANNING, FOR 2002-10-11 nr 1148:

Endringer er satt i kursiv.

Det foreslås ny § 1 første ledd:

Studenter som har påbegynt sin utdanning i 2011 eller senere og studenter som avslutter
sin utdanning i 2015 eller senere har ikke krav på stipend basert på gjennomført
kunstutdanning etter denne forskriften.

Gjeldende første ledd blir nytt annet ledd.

***


Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2012.
Fra 1. januar 2015 oppheves Forskrift om stipend basert på gjennomført
kunstutdanning.

UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM STATENS STIPEND OG
GARANTIINNTEKTER FOR KUNSTNERE, FOR 1998-09-16 nr 936:

Pkt 1, Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, første ledd endres slik:

Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere omfatter garantiinntekt,
arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte, arbeidsstipend for nyutdannede
kunstnere
, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere og stipend for eldre fortjente kunstnere.


Pkt. 5 Kriterier for tildeling, tredje ledd endres slik:

Som hovedregel kan ikke samme kunstner få tildelt mer enn ett statlig stipend samme år. Mottakere av garantiinntekt, arbeidsstipend, arbeidsstipend for nyutdannede kunstnere og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere kan likevel få tildelt diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere og utstillingsstipend.1

Forslag til nytt pkt. 16:

16. Diversestipend for nyutdannede kunstnere

16.1 Formål/målgruppe
Diversestipend for nyutdannede kunstnere skal bidra til å lette overgangen til yrkeslivet for kunstnere som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå.


Bestemmelsene i punkt 15.1, Formål/målgruppe gjelder tilsvarende.

16.2 Vilkår for tildeling
Det kan bare søkes på diversestipend for nyutdannede én gang. Ved avslag på innsendt
søknad etter avsluttet bachelorseksamen, kan det likevel søkes på nytt etter avsluttet
mastereksamen.


Søknaden må være innsendt senest innen søknadsfristen den 15. oktober samme år som utdanningen er avsluttet. Det kan gis utsatt frist til 15. oktober det påfølgende år.

Kunstnere som har mottatt stipend basert på gjennomført kunstutdanning kan ikke tildeles diversestipend for nyutdannede kunstnere.


Bestemmelsen i punkt punkt 15.2, Utbetaling, gjelder tilsvarende.

Forslag til nytt pkt. 17:

17. Arbeidsstipend for nyutdannede kunstnere

17.1 Formål/målgruppe
Arbeidsstipend for nyutdannede kunstnere skal lette overgangen til yrkeslivet for kunstnere
som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå.

Ved tildeling skal det legges vekt på det kunstneriske nivået og planen for hva stipendet skal brukes til.

17.2 Varighet
Arbeidsstipendet blir tildelt for seks måneder.

17.3 Vilkår for tildeling
Det kan bare søkes på stipendet én gang. Ved avslag på innsendt søknad etter avsluttet bachelorseksamen, kan det likevel søkes på nytt etter avsluttet mastereksamen.

Søknaden må være innsendt senest innen søknadsfristen den 15. oktober samme år som utdanningen er avsluttet. Det kan gis utsatt frist til 15. oktober det påfølgende år.

Studenter som har mottatt stipend basert på gjennomført kunstutdanning kan ikke tildeles
arbeidsstipend for nyutdannede kunstnere.

17.4. Diverse bestemmelser
Bestemmelsene i pkt. 13.4, Andre arbeidsforhold, pkt. 13.5, Krav til rapportering, pkt.
13.6, Permisjon ved fødsel/adopsjon, og pkt.13.7, Utbetaling, gjelder tilsvarende.


***

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

Mottakere av høringsbrev

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere
Kunnskapsdepartementet
Norsk kulturråd
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunsthøgskolen i Bergen
Norges Musikkhøgskole
NTNU
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Lillehammer
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Bergen
ANSA
Norsk Studentunion
Studentenes Landsforbund
Den Norske Forfatterforening
Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norske Barne- og ungdomsbokforfattere
Norsk Oversetterforening
Norsk Komponistforening
Norsk Tonekunstnersamfund
Musikernes Fellesorganisasjon
Ny Musikks komponistgruppe
Foreningen Norske tekstforfattere og komponister (NOPA)
Norske Billedkunstnere
Norsk Billedhoggerforening
Landsforeningen Norske Malere
Norske Grafikere
Tegnerforbundet
Unge Kunstneres Samfund
Norske Kunsthåndverkere
Grafill
Norsk Filmforbund
Forbundet Frie Fotografer
Norges Fotografforbund
Norske Filmregissører
Norsk Skuespillerforbund
Norsk Sceneinstruktørforening
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Scenografer
Norske Dansekunstnere
Norsk Kritikerlag
Norsk Filmkritikerlag
Samisk Kunstnerråd

Til toppen