Høring - forskrift om endring av juridisk kjønn for norske statsborgere bosatt i utlandet

forskrift om endring av juridisk kjønn for norske statsborgere bosatt i utlandet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2016

Vår ref.: 16/5073

Høring - forskrift om endring av juridisk kjønn for norske statsborgere bosatt i utlandet  

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om endring av juridisk kjønn for norske statsborgere bosatt i utlandet. Det foreslås at retten til å endre juridisk kjønn etter lov om endring av juridisk kjønn også skal gjelde for norske statsborgere bosatt i utlandet.

 

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

 

Frist for å avgi høringsuttalelse er torsdag 1. desember 2016.

 

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef          

Geir Helgeland

avdelingsdirektør

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene

 

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bioteknologirådet

Datatilsynet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsestasjon LHBT

Helseøkonomiforvaltningen Helfo

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet,  IMDI

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets universiteter

Landets høgskoler

Likestillings- diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (Nakmi)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress (NKVTS)

NAV

Norges forskningsråd

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

SINTEF Helse

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Trygderetten

 

Landets fylkeskommuner

 

Landets kommuner

Kommunenes Sentralforbund (KS)

 

Den Norske Advokatforening

Amnesty International

Akademikerne

DELTA

Den norske legeforening

Den norske jordmorforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Forbundet for transpersoner (FTPN)

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)

Helsetjenestens Lederforbund

Human-etisk Forbund

Jordmorforbundet NSF

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

JUSS-Buss

Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jussformidlingen i Bergen

Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning

Kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet (LHBT-senteret)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Menneskerettsalliansen

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Juristforbund

Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS)

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

Redd Barna

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Sex og samfunn

Skeiv Ungdom

Skeiv Verden

SPEKTER

Stensveen ressurssenter AS

Unio

Verdialliansen

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen