Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2011 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2010

Kunnskapsdepartementet har sendt forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011 på alminnelig høring. 
 
Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Høringsdokumentet bygger på de gjeldende forskrifter for 2010 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2011. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt, men er ikke med som en del av høringen. De gjeldende forskrifter for 2010 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2010-2011), som ble lagt fram 5. oktober. Høringen omfatter derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.
(01.11.2010)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i (PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011 (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 27. desember 2010 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011. Forskriften er publisert på Lovdata.