Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2011 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2010

Kunnskapsdepartementet har sendt forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011 på alminnelig høring. 
 
Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Høringsdokumentet bygger på de gjeldende forskrifter for 2010 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2011. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt, men er ikke med som en del av høringen. De gjeldende forskrifter for 2010 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2010-2011), som ble lagt fram 5. oktober. Høringen omfatter derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.
(01.11.2010)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i (PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011 (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 27. desember 2010 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011. Forskriften er publisert på Lovdata.

 

Vår ref.: 201004733

Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011


Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011 på alminnelig høring. 

Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for 2010 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2011. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er derfor ikke med som en del av høringen. Gjeldende forskrift for 2010 er tilgjengelig på Lånekassens nettside: www.lanekassen.no.

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2010-2011) for Kunnskapsdepartementet. Høringen omfatter derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2010 tatt inn slik at forslagene til endring for 2011 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

Det er i Prop. 1 S (2010-2011) foreslått følgende endring med budsjettmessige konsekvenser, som også medfører innholdsmessig endring;

• ikke-betalte renter settes rentebærende fire ganger i året, mot dagens to (§§ 2-5 og 25-2)

Videre foreslås det å innføre beregning av over- eller underkurs for kunder som får opphevet fastrenteavtalen som følge av ny støtte (§ 2-3).

For øvrig er de foreslåtte endringene av regelteknisk karakter og har ikke innholdsmessig betydning. Se høringsnotatet for omtale av endringer.
 
Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011 skal tre i kraft fra 1. januar 2011. Forskriften må derfor være fastsatt innen 31. desember 2010. Av hensyn til dette må høringsfristen settes kortere enn de tre månedene som er normalt ved alminnelige høringer.

Høringsfrist settes til 13. desember 2010. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no.

Med hilsen

Lars Petter Flåtten (e.f.) Ingebrigt T. Holmen
avdelingsdirektør rådgiver
 

Departementene
Folkehøgskolerådet
Friskoleorganisasjonene
Forum for Fagskoler
Norske fag- og Friskolers Landsforbund
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Studentrettshjelpstiltakene
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox

Til toppen