Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2012

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2012 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2011

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2012 på alminnelig høring.
(19.10.2011).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i (PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2012 (PDF-fil)Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 13. desember 2011 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2012. Forskriften er publisert på Lovdata.  

 

Vår ref.: 201104444

Høring - forslag til endring i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån 2012

Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2012 på alminnelig høring. Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for 2011 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2012. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er derfor ikke med som en del av høringen. Gjeldende forskrift for 2011 er tilgjengelig på Lånekassens nettside: www.lanekassen.no.

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2011-2012) for Kunnskapsdepartementet.

I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2011 tatt inn slik at forslagene til endring for 2012 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten. De foreslåtte endringene er av regelteknisk karakter og har ikke innholdsmessig betydning. Se høringsnotatet for omtale av endringer.

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2012 skal tre i kraft fra 1. januar 2012. Forskriften må derfor være fastsatt innen 31. desember 2011. Av hensyn til dette må høringsfristen settes kortere enn de tre månedene som er normalt ved alminnelige høringer.

Høringsfrist settes til 30. november 2011. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no

 

Med hilsen

Ellen Smogeli (e.f)
fung. avdelingsfirektør

Ingebrigt Holmen
rådgiver

Departementene
Folkehøgskolerådet
Friskoleorganisasjonene
Forum for Fagskoler
Norske fag- og Friskolers Landsforbund
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Studentrettshjelpstiltakene
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox

Til toppen