Høring - Forskrift om forsøk med elektronisk stemmegivning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2011

Utkast til ny forskrift om gjennomføring av forsøk med

  • elektronisk stemmegivning under forhåndsstemmegivningen,
  • elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget, og
  • bruk av ny stemmeseddel

ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011.

Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å si noe om saken, må de gjerne sende sin uttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet.

Vår ref.: 10/2635-2

Høring - Forskrift om elektronisk stemmegivning under forhåndsstemmegivningen, elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget og bruk av ny stemmeseddel ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011

Innledning

Kommunal- og regionaldepartementet har med hjemmel i valgloven § 15-1, om forsøk, utformet utkast til forskrift om forsøk med elektronisk stemmegivning under forhåndsstemmegivningen, elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget og utprøving av nye stemmesedler ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Forsøksbestemmelsen gir hjemmel for å gjøre unntak fra en eller flere av valglovens bestemmelser, men ikke fra grunnprinsippene, bl.a. at valgene skal være frie, direkte og hemmelige.

Forskriften skal gjelde for de ti forsøkskommunene - Bremanger, Bodø, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund. Forskriften har også bestemmelser om utforming av stemmesedler for bruk i forsøkskommunene og i Møre og Romsdal fylkeskommune. Videre har forskriften bestemmelser om hvordan fylkeskommunene som har kommuner med i forsøket, skal forholde seg til e-stemmene under opptellingen.

Forsøkene innebærer at lokalvalgene i forsøkskommunene i 2011, på enkelte områder må gjennomføres på en noe annen måte enn det som er beskrevet i valgloven og valgforskriften. Det er derfor nødvendig å fastsette bestemmelser som skal gjelde i stedet for gjeldende lovgivning, eller som gjør tilføyelser eller presiseringer til denne. Valgloven bygger i tillegg på internasjonale forpliktelser, som FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter og Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Det er derfor nødvendig å ta høyde for internasjonale standarder på området, spesielt Europarådets rekommandasjon REK (2004)11 om juridiske, tekniske og operasjonelle standarder for elektronisk stemmegivning (e-stemmegivning).

Nærmere om utformingen av forskriften

Utgangspunktet for regelverket som skal gjelde under forsøket er at valglovens og valgforskriftens bestemmelser gjelder med mindre det motsatte er bestemt i forsøksforskriften.

Departementet har hjemmel i valgloven til å fastsette retningslinjer for andre måter å gjennomføre valg på enn det som fremkommer av loven. Det er ikke tillatt å gjøre unntak fra valglovens grunnleggende prinsipper for valg, for eksempel kravet om at valgene skal være hemmelige.

Dette betyr at formålsbestemmelsen i valgloven om at forholdene skal legges til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter skal ivaretas i forsøket. Selv om stemmegivningen over internett skjer i ukontrollerte omgivelser ivaretar forsøket, etter departementets vurdering, kravet til hemmelig valg. Dette skjer ved at

  • elektronisk stemmegivning kun er et supplement til stemmegivning i valglokalet
  • elektronisk stemmegivning kun gjelder under forhåndsstemmegivningen, ikke på valgdagen
  • det innføres en angrerett for velgeren, slik at den som stemmer elektronisk kan stemme om igjen så mange ganger han eller hun ønsker
  • en papirstemme overstyrer alltid en elektronisk stemme
  • den tekniske løsningen er sikker og pålitelig, og er utformet slik at den ikke avslører koblingen mellom velgeren og velgerens stemme
  • identifiserings- og autentiseringsløsningen (eID) er basert på et høyt sikkerhetsnivå

Forskriften kap. 1 inneholder alminnelige bestemmelser som knytter seg til formålet med prosjektet, prinsipper for gjennomføring av valget, forskriftens virkeområde og forholdet til annet regelverk.

For å kunne gjennomføre elektronisk manntallsavkrysning på valgdagen er det nødvendig å presisere bestemmelsene i valgloven kap 2. Forskriften kap 2 inneholder derfor bestemmelser om det elektroniske valgmanntallet, til bruk i valglokalene valgdagen, og en presisering av at det elektroniske manntallet skal bygges opp kretsvis. Videre innholder kapittelet bestemmelser om at departementet forestår utforming av valgkort til bruk i forsøkskommunene og hvilke opplysninger valgkortet skal inneholde.

I forskriften kap. 3 er det er det inntatt bestemmelser om hvordan de elektroniske stemmegivningene skal åpnes (dekrypteres før telling).

Forskriften kap. 4 inneholder forslag om at listeforslaget i tillegg til fødselsår, også skal inneholde fødselsdato (dd.mm.år).

Forskriften kap 5 inneholder bestemmelser om de elektroniske stemmesedlene, samt en angivelse av tidspunktet for når de må være ferdigstilt. Kapittelet har også bestemmelser om ny utforming av stemmesedler på papir som skal benyttes i forsøkskommunene ved kommunestyrevalget og i kommunene i Møre og Romsdal fylkeskommune under fylkestingsvalget.

Kapittel 6 har bestemmelser om perioden og fremgangsmåten for elektronisk forhåndsstemmegivning. Den elektroniske forhåndsstemmegivningen foreslås avsluttet kl. 21 fredagen før valgdagen. Departementet anmoder høringsinstansene om å gi tilbakemelding på om det kan være aktuelt å avslutte e-stemmegivningen på et senere klokkeslett denne fredagen. Velgere som har logget seg på systemet skal på stengetiden varsles om at stemmegivningen må avsluttes innen ti minutter, om stemmegivningen skal telle med i valgoppgjøret. Om velgeren ikke rekker å stemme innen utløpet av denne tiden skal velgeren varsles om dette og at stemmegivningen ikke er registrert, samt om retten til å stemme på valgtinget. Videre er et tatt inn en bestemmelse om angrerett ved elektronisk stemmegivning, og regler for hvilken stemme som skal telle i tilfeller der velgeren har stemt flere ganger.

Kapittel 7 har bestemmelser om stemmegivningen i valglokalet og avkryssingen i det elektroniske manntallet på valgdagen. Kapittelet har også bestemmelser om beredskapsrutiner på valgdagen i tilfelle det elektroniske manntallet ikke virker, for eksempel på grunn av strøm- eller kommunikasjonsbrudd.

Forskriften kapittel 8 inneholder bestemmelser om prøving av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling og protokollering. Det dreier seg her om mindre endringer i forhold til gjeldende lovgivning.

Siste kapittel inneholder bestemmelser om eierskap og krav til det elektroniske valgsystemet, og bestemmelser knyttet til sikkerhet, innsyn og kontroll.

Det vil bli utarbeidet veiledning til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Høringsfristen er tirsdag 15. februar 2011. 

 

Med hilsen 

Tom Refsum Aatlo (e.f.)
fung. avdelingsdirektør Marie S. Mjøsund
rådgiver

Saksbehandler: Tom Refsum Aatlo

Vedlegg: Høring - Forskrift om elektronisk stemmegivning under forhåndsstemmegivningen, elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget og bruk av ny stemmeseddel ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011

 

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene v/ fylkesvalgstyrene

Bremanger kommune v/ valgstyret
Bodø kommune v/ valgstyret
Hammerfest kommune v/ valgstyret
Mandal kommune v/ valgstyret
Radøy kommune v/ valgstyret
Re kommune v/ valgstyret
Sandnes kommune v/ valgstyret
Tynset kommune v/ valgstyret
Vefsn kommune v/ valgstyret
Ålesund kommune v/ valgstyret

Alta kommune v/valgstyret
Jevnaker kommune v/ valgstyret
Oslo kommune v/ valgstyret
Trondheim kommune v/ valgstyret

Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Helsingforskomite
Det norske Veritas
Direktoratet for forvaltning og IKT (difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Ergo Group
Faglig forum for formannskapssekretærer
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Institutt for Samfunnsforskning
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
NORDEM
Norges Blindeforbund
Norges handikapforbund
Registrerte politiske partier
Sametinget
Senoirnett
Standard Norge
Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim

Valgforum

Til toppen