Høring - Forskrift om forsøk med elektronisk stemmegivning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2011

Utkast til ny forskrift om gjennomføring av forsøk med

  • elektronisk stemmegivning under forhåndsstemmegivningen,
  • elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget, og
  • bruk av ny stemmeseddel

ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011.

Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å si noe om saken, må de gjerne sende sin uttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet.